คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การศึกษาลักษณะทางการเกษตรของอ้อยโคลนดีเด่นโคลนอ้อยระหว่างศูนย์ปี 2552 - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=5)
+--- เรื่อง: การศึกษาลักษณะทางการเกษตรของอ้อยโคลนดีเด่นโคลนอ้อยระหว่างศูนย์ปี 2552 (/showthread.php?tid=1135)การศึกษาลักษณะทางการเกษตรของอ้อยโคลนดีเด่นโคลนอ้อยระหว่างศูนย์ปี 2552 - doa - 01-13-2016

การศึกษาลักษณะทางการเกษตรของอ้อยโคลนดีเด่นโคลนอ้อยระหว่างศูนย์ปี 2552: 3) การตอบสนองต่อระยะปลูก
ทักษิณา  ศันสยะวิชัย, วีระพล  พลรักดี, อำนาจ ป๊อกบุญเรือง และยุวดี  ทอนศรี

          เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการขอรับรองพันธุ์ ศึกษากับอ้อยพันธุ์ 95-2-213 วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ำ ประกอบด้วย 6 ระยะปลูก 1) แถวเดี่ยวระยะห่าง 0.8 เมตร 2) แถวเดี่ยว ระยะห่าง 1 เมตร 3) แถวเดี่ยวระยะห่าง 1.2 เมตร 4) แถวคู่ ระยะห่างในคู่และระหว่างคู่ 0.4 - 1.2 เมตร 5) แถวคู่ ระยะห่างในคู่และระหว่างคู่ 0.4 - 1.6 เมตร 6) แถวคู่ ระยะห่างในคู่และระหว่างคู่ 0.4 - 2.0 เมตร  ปลูกด้วยท่อนพันธุ์ 3 ตา วางท่อนคู่ ระยะระหว่างหลุม 0.5 เมตร แปลงย่อยละ 6 แถว แถวยาว 6 เมตร ทำการทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปลูกเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 เก็บเกี่ยว 16 มกราคม 2556 กรรมวิธีที่ 6 มีความงอกไม่ดีอยู่ 2 ซ้ำ จึงไม่นำมาวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าทุกระยะปลูกให้ผลผลิตไม่แตกต่างกัน