คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การคัดเลือกโคลนอ้อยชุด 2549 เพื่อผลผลิตสูงและไว้ตอได้ดี - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=5)
+--- เรื่อง: การคัดเลือกโคลนอ้อยชุด 2549 เพื่อผลผลิตสูงและไว้ตอได้ดี (/showthread.php?tid=1136)การคัดเลือกโคลนอ้อยชุด 2549 เพื่อผลผลิตสูงและไว้ตอได้ดี - doa - 01-13-2016

การคัดเลือกโคลนอ้อยชุด 2549 เพื่อผลผลิตสูงและไว้ตอได้ดี
วีระพล  พลรักดี และปราณี กองเกิด
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 

          โคลนอ้อยชุด 2549 มี 141 คู่ผสม มีต้นกล้า 38,125 ต้น แยกเป็นการผสมระหว่างอ้อยกับอ้อย 108 คู่ผสม ต้นกล้า 26,859 ต้น และการผสมระหว่างอ้อยกับพง 33 คู่ผสม ต้นกล้า 11,266 ต้น ในการคัดเลือกขั้นที่ 1 (ลูกอ้อย) คู่ผสมระหว่างอ้อยกับอ้อย คัดเลือกไว้ 868 ต้น จาก 85 คู่ผสม การคัดเลือกขั้นที่ 2 คัดเลือกไว้ 81โคลน จาก 39 คู่ผสม ลูกผสมระหว่างอ้อยกับพง ในขั้นที่ 1 คัดเลือกไว้ 259 ต้น จาก 28 คู่ผสม ในขั้นที่ 2 คัดเลือกไว้ 16 โคลน จาก 8 คู่ผสม ลูกอ้อยที่คัดเลือกไว้ จะนำไปปลูกประเมินผลผลิตขั้นการเปรียบเทียบเบื้องต้นต่อไป