คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไวรัส เอ็นพีวี สำเร็จรูปเพื่อกำจัดหนอนกระทู้หอม - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2556 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=6)
+--- เรื่อง: การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไวรัส เอ็นพีวี สำเร็จรูปเพื่อกำจัดหนอนกระทู้หอม (/showthread.php?tid=1149)การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไวรัส เอ็นพีวี สำเร็จรูปเพื่อกำจัดหนอนกระทู้หอม - doa - 02-17-2016

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไวรัส เอ็นพีวี สำเร็จรูปเพื่อกำจัดหนอนกระทู้หอม
สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี, ภัทรพร สรรพนุเคราะห์, อิศเรส เทียนทัด และรัตนา นชะพงษ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไวรัส เอ็นพีวี สำเร็จรูปเพื่อกำจัดหนอนกระทู้หอม ได้ดำเนินการผลิตไวรัส เอ็นพีวี สูตรสำเร็จรูปชนิดสารละลายแขวนลอย โดยผสมสารเพิ่มฤทธิ์ชนิดต่างๆ แต่เนื่องจากเครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dryer) อยู่ระหว่างการซ่อมแซม ยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ จึงได้ปรับวิธีการผลิตเชื้อไวรัสในรูปผงด้วยการอบแห้งแบบธรรมดา ซึ่งปกติไม่สามารถนำมาใช้ในการอบแห้งจุลินทรีย์ที่มีชีวิต เพราะอาจทำให้จุลินทรีย์เหล่านี้ตายได้ ดังนั้นจึงทำการศึกษาอุณภูมิที่ไวรัส เอ็นพีวี หนอนกระทู้หอมสามารถมีชีวิตอยู่ได้ ด้วยทดสอบการให้อุหภูมิด้วยตู้อบลมร้อน (Hot air oven) ที่ 30, 40, 50 และ 60 องศาเซลเซียส แก่ไวรัส เอ็นพีวี หนอนกระทู้หอมพบว่า ไวรัสชนิดนี้สามารถทนอุณหภูมิได้ถึง 50 องศาเซลเซียส แล้วจึงทำการผสมสารผสมชนิดต่างๆ ได้แก่ สารเพิ่มฤทธิ์ สารกระตุ้นการกินของหนอน และสารผสมอื่นๆ แล้วนำเข้าตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชม. แล้วนำไปบดละเอียดพบว่า ค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้น 3.45 เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนกระทู้หอมไม่แตกต่างจากสูตรสำเร็จรูปเดิม ชนิดน้้ำที่แนะนำอยู่ในปัจจุบัน