คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเพลี้ยไก่แจ้ในแหล่งปลูกส้มจังหวัดเชียงใหม่ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเพลี้ยไก่แจ้ในแหล่งปลูกส้มจังหวัดเชียงใหม่ (/showthread.php?tid=119)การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเพลี้ยไก่แจ้ในแหล่งปลูกส้มจังหวัดเชียงใหม่ - doa - 10-14-2015

การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเพลี้ยไก่แจ้  (Trioza erytreae (Del Guercio)) ในแหล่งปลูกส้มจังหวัดเชียงใหม่
ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา, บุษบง มนัสมั่นคง, สุธามาส ณ น่าน, เจริญ ท่าระเบียบ, จารุฉัตร เขนยทิพย์, ชมัยพร บัวมาศ, วนาพร วงษ์นิคม และชลิดา อุณุณหวุฒิ
กลุ่มบริหารศัตรูพืช และกลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1

          การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเพลี้ยไก่แจ้ (Trioza erytreae (Del Guercio) ในแหล่งปลูกส้มจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการในแปลงปลูกส้มสายน้ำผึ้งจังหวัดเชียงใหม่ 6 สวน ได้แก่ อำเภอฝาง (2) ไชยปราการ (2) แม่อาย (2) และจังหวัดเชียงราย 3 สวน ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงราย (2) และอำเภอแม่สาย (1) รวมทั้งสิ้น 9 สวน ระหว่างเดือนธันวาคม 2553 - กันยายน 2554 โดยติดตั้งกับดักกาวเหนียวจำนวน 4 กับดัก/ต้น รอบทรงพุ่ม จำนวน 10 ต้น/สวน เปลี่ยนกับดักกาวเหนียวทุก 1 เดือน ผลการเฝ้าติดตามการแพร่กระจายพบว่า ไม่พบเพลี้ยไก่แจ้ส้มแอฟริกัน Trioza erytreae (Del Guercio) และเพลี้ยไก่แจ้เอเซีย Diaphorina citri Kuwayama ซึ่งเป็นชนิดที่พบระบาดในพืชตระกูลส้มในประเทศไทย