คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การศึกษาประสิทธิภาพของถั่วคาโลโปโกเนียม ซีรูเลียมต่อการควบคุมหญ้าคา - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2556 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=6)
+--- เรื่อง: การศึกษาประสิทธิภาพของถั่วคาโลโปโกเนียม ซีรูเลียมต่อการควบคุมหญ้าคา (/showthread.php?tid=1199)การศึกษาประสิทธิภาพของถั่วคาโลโปโกเนียม ซีรูเลียมต่อการควบคุมหญ้าคา - doa - 05-18-2016

การศึกษาประสิทธิภาพของถั่วคาโลโปโกเนียม ซีรูเลียมต่อการควบคุมหญ้าคา
คมสัน นครศรี, ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย และนงลักษณ์ ปั้นลาย
กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

          การศึกษาประสิทธิภาพของถั่ว Calopogonium caeruleum ต่อการควบคุมหญ้าคา วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 6 กรรมวิธี 4 ซ้ำ ประกอบด้วย จำนวนต้นของถั่วซีรูเลียม 1, 2, 3 และ 4 ต้นต่อตารางเมตร วิธีตัดวัชพืช และไม่ปลูกถั่วซีรูเลียม ทำการทดลองระหว่างเดือน มกราคม 2555 ถึงมกราคม 2556 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี จังหวัดลพบุรี พบว่าหลังการปลูก C. caeruleum 1-2 เดือน ถั่ว C. Caeruleum มีความสามารถในการแข่งขันกับหญ้าคาน้อยมาก และที่ 5 เดือนหลังปลูก ถั่ว C. caeruleum เริ่มมีการเจริญเติบโตเร็วมาก และสามารถคลุมพื้นที่ได้ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ในระยะเวลา 5 เดือน เมื่อสุ่มนับจ้านวนต้นหญ้าคา หลังมีการแข่งขัน พบว่ากรรมวิธีที่มีจ้านวนต้นถั่ว C. Caeruleum ที่ 2, 3 และ 4 ต้นต่อตารางเมตร มีการแข่งขันสูงที่สุด และพบจำนวนต้นหญ้าคาน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตกับกรรมวิธีตัดวัชพืชด้วยมือและไม่มีการปลูกถั่ว C. Caeruleum