คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ชีววิทยาและการแพร่กระจายของวัชพืชสกุลผักแว่นและศักยภาพการเป็นวัชพืชของผักแว่นต่างถิ่น - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: ชีววิทยาและการแพร่กระจายของวัชพืชสกุลผักแว่นและศักยภาพการเป็นวัชพืชของผักแว่นต่างถิ่น (/showthread.php?tid=122)ชีววิทยาและการแพร่กระจายของวัชพืชสกุลผักแว่นและศักยภาพการเป็นวัชพืชของผักแว่นต่างถิ่น - doa - 10-14-2015

ชีววิทยาและการแพร่กระจายของวัชพืชสกุลผักแว่น (Marsilea) และศักยภาพการเป็นวัชพืชของผักแว่นต่างถิ่น
ศิริพร ซึงสนธิพร และธัญชนก จงรักไทย
กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การสำรวจ รวบรวม ผักแว่นในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ได้ตัวอย่างทั้งสิ้น 40 ตัวอย่าง แต่มีเพียง 2 ตัวอย่าง ที่สามารถระบุชนิดได้ทันที คือ ชนิด Marsilea scalaripes D.M. Johnson และ M. crenata C.Presl นอกนั้นต้องนำมาศึกษาต่อที่กลุ่มวิจัยวัชพืช