คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ชีววิทยาและการแพร่ระบาดของหญ้าอีหนาว; Digera muricata (L.) Mart. - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: ชีววิทยาและการแพร่ระบาดของหญ้าอีหนาว; Digera muricata (L.) Mart. (/showthread.php?tid=123)ชีววิทยาและการแพร่ระบาดของหญ้าอีหนาว; Digera muricata (L.) Mart. - doa - 10-14-2015

ชีววิทยาและการแพร่ระบาดของหญ้าอีหนาว; Digera muricata (L.) Mart.
ศิริพร ซึงสนธิพร, ธัญชนก จงรักไทย และกลอยใจ คงเจี้ยง
กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         การศึกษาชีววิทยาและการแพร่ของหญ้าอีหนาวพบการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดนครพนม เพชรบูรณ์ ลพบุรี และสระบุรี เมื่อนำเมล็ดมาศึกษาการงอกในจานรองแก้วโดยการแช่น้ำ ไม่พบเมล็ดงอก และอยู่ระหว่างการทดสอบการงอกด้วยการแช่น้ำร้อน แช่กรด และการบดให้เมล็ดแตก ส่วนการงอกในดินโดยไม่มีการแช่น้ำ มีจำนวนต่ำมาก ส่วนการศึกษาการเจริญเติบโตและการแข่งขันกับพืชปลูก (ข้าวโพด ผักบุ้ง) อยู่ระหว่างการดำเนินการซ้ำ เนื่องจากการทดลองได้รับความเสียหายเนื่องจากถูกน้ำท่วม