คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชวงศ์ผักโขม Amaranthaceae - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชวงศ์ผักโขม Amaranthaceae (/showthread.php?tid=124)สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชวงศ์ผักโขม Amaranthaceae - doa - 10-14-2015

สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชวงศ์ผักโขม Amaranthaceae
ศิริพร ซึงสนธิพร, ธัญชนก จงรักไทย และกาญจนา พฤกษพันธ์
กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และกลุ่มวิจัยเพื่อคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช

          การศึกษาสัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชวงศ์ผักโขม Amaranthaceae มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานเมล็ดวัชพืชชนิดต่างๆ ในวงศ์ผักโขม และรวบรวมตัวอย่างวัชพืช และเมล็ดวัชพืช สำหรับการอ้างอิงในการศึกษา พบ ตัวอย่างแห้งในพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพสิรินธร ของวัชพืชในวงศ์ผักโขม คือ Deeringia amaranthoides (Lam.) Merr., Deeringia polysperma Roxb.Moq., Amaranthus hybridus, Amaranthus viridis., Amaranthus spinosus. , Amranthus tricolor, Amaranthus lividus., Amaranthus gracilis Desf. Amaranthus deflexus. Achyranthes aspera L., Alternanthera bettzickiana (Regel) Nichols., Alternanthera sessilis (L.) DC., Celosia argentea L., Gomphrena celosioides Mart., Gomphrena globosa L. การตรวจสอบตัวอย่างแห้งในพิพิธภัณฑ์พืชของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบวัชพืชในวงศ์ผักโขม คือ Aerva sanguinolenta, Alternanthera pungens Kunth., Alternanthera bettzickiana (Regel) Nichols., Alternanthera sessilis (L.) DC., Achyranthes bidentata., Achyranthes aspera., Achyranthes sp.,Celosia argentea L., Gomphrena celosioides Mart., Gomphrena globosa L. และจากการสำรวจเมล็ดวัชพืชวงศ์ผักโขมในจังหวัดต่างๆ ทั้งในพื้นที่ทำการเกษตร และไม่ทำการเกษตร พบวัชพืชวงศ์ผักโขม คือ Achyranthes aspera L., Alternanthera bettzickiana (Regel) Nichols., Alternanthera sessilis (L.) DC., Alternanthera pungens,. Amaranthus spinosus L., Amaranthus viridis L., Celosia argentea L., Gomphrena celosioides Mart., Gomphrena globosa L. และยังมีส่วนที่ยังไม่สามารถจำแนกได้ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการปลูกและเก็บเมล็ดเพื่อจำแนกชื่อต่อไป