คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การใช้ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยหมักปรับปรุงดินก่อนปลูกร่วมกับวิธีการปลูกงาในสภาพนาอินทรีย์ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2551 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=26)
+--- เรื่อง: การใช้ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยหมักปรับปรุงดินก่อนปลูกร่วมกับวิธีการปลูกงาในสภาพนาอินทรีย์ (/showthread.php?tid=1314)การใช้ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยหมักปรับปรุงดินก่อนปลูกร่วมกับวิธีการปลูกงาในสภาพนาอินทรีย์ - doa - 06-28-2016

การใช้ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยหมักปรับปรุงดินก่อนปลูกร่วมกับวิธีการปลูกงาในสภาพนาอินทรีย์
พรพรรณ สุทธิแย้ม, บุญเหลือ ศรีมุงคุณ, อารีรัตน์ พระเพชร, บุญญา อนุสรณ์รัชดา, ประสงค์ วงศ์ชนะภัย, นาตยา จันทร์ส่อง, สิรี สุวรรณเขตนิคม, วิไลศรี ลิมปพยอม, ยสิศร์ อินทรสถิตย์, วิมลรัตน์ ดำขำ และนงนุช เดือนดาว

          เพื่อศึกษาการใช้ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยหมักจากจุลินทรีย์ต่างๆ ปรับปรุงดินก่อนปลูกงาในระบบอินทรีย์ สภาพนาก่อนข้าวร่วมกับวิธีปลูก จึงทำการทดลองโดยวางแผนการทดลองแบบ Split plot design 4 ซ้ำ Main plot คือ วิธีปลูก 2 วิธี ได้แก่เป็นแถว (ระยะปลูก 50 x 10 ซม.) และหว่าน อัตราเมล็ด 0.7 - 1.0 กก./ไร่ และ sub plot คือ ชนิดปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยหมัก 6 ระดับ ได้แก่ 1) โสนอัฟริกันหรือถั่วพุ่ม (5 กก./ไร่) 2) ถั่วพร้า (10 กก./ไร่) 3) ปุ๋ยหมักเชื้อกวก. 2 ตัน/ไร่ 4) ปุ๋ยหมักเชื้อพด.1 2 ตัน/ไร่ 5) ปุ๋ยหมัก 24 ชม. 2 ตัน/ไร่ และ 6) ไม่ปรับปรุงดิน ไถกลบปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยหมักก่อนปลูกอย่างน้อย 15 วัน ทุกกรรมวิธีพ่นน้ำหมักผลไม้ควบคู่กับน้ำหมักสมุนไพร ทุก 7 วัน เริ่มตั้งแต่อายุ 10 วันหลังงอก หยุดพ่นเมื่อ 70 วันหลังงอก ศึกษาในแปลงที่งดเว้นการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีใด ๆ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี ใน 4 สถานที่ คือ ศวร.เชียงใหม่ ศวร.อุบลราชธานี ศบป.สุโขทัย และศวส.เพชรบุรี โดยปลูกในเดือน ก.พ. ระหว่างปี 2549 - 2551