คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ที่ผลิตด้วยวิธีต่างๆ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: ศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ที่ผลิตด้วยวิธีต่างๆ (/showthread.php?tid=132)ศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ที่ผลิตด้วยวิธีต่างๆ - doa - 10-14-2015

ศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ที่ผลิตด้วยวิธีต่างๆ
สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี, อิศเรส เทียนทัด และภัทรพร สรรพนุเคราะห์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ที่ผลิตด้วยวิธีต่างๆ โดยทดสอบการเพาะขยายเชื้อแบคทีเรีย บีที กำจัดแมลงด้วยวิธีธรรมดาด้วยอาหารต่างๆ ที่หาได้ทั่วไป แล้วให้อากาศโดยเป่าอากาศที่ผ่านสารละลายฆ่าเชื้อลงในขวดหมักเบื้องต้นพบว่า น้ำมะพร้าว และนมผงธรรมดา (skim milk) สามารถเพาะขยายเชื้อแบคทีเรีย บีที ได้ในระดับหนึ่งสามารถผลิตเชื้อมีความเข้มข้นของเซลล์เฉลี่ยสูงสุด 1.66 x 10(7) CFU/ml และ 1.80 x 10(8) CFU/ml ตามลำดับ ในเวลา 48 ชม.ซึ่งอยู่ในระดับความเข้มข้นมาตรฐานทั่วไปในการกำจัดหนอน คือ 3-5.0 x 10(8) CFU/ml แต่ยังมีปริมาณสปอร์ที่มีผลต่อการฆ่าหนอนค่อนข้างต่ำ ดังนั้นการทดลองในปี 2555 จึงจำเป็นต้องปรับสารอาหารจากวัตถุดิบที่ใช้อยู่แล้วผลิตเชื้อตามสูตรต่างๆที่เกษตรกรปฏิบัติอยู่ มาทดสอบประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการและในแปลงทดสอบต่อไป