คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การเปรียบเทียบเบื้องต้น: โคลนอ้อยชุด 2542 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2551 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=26)
+--- เรื่อง: การเปรียบเทียบเบื้องต้น: โคลนอ้อยชุด 2542 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (/showthread.php?tid=1401)การเปรียบเทียบเบื้องต้น: โคลนอ้อยชุด 2542 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - doa - 06-30-2016

การเปรียบเทียบเบื้องต้น: โคลนอ้อยชุด 2542 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วีระพล พลรักดี, สุชาติ คำอ่อน, สมสิทธิ์ จันทรักษ์ และทำนอง อินทะเสน

          อ้อยชุด 2542 มี 39 โคลน ในการเปรียบเทียบเบื้องต้นแบ่งอ้อยเป็น 2 ชุด วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 22 พันธุ์/โคลน ใช้พันธุ์ขอนแก่น 3 และ เค 88-92 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ทำการทดลองชุดละ 2 แปลง คือ ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 2 แปลง ที่ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตมหาสารคาม และร้อยเอ็ดแห่งละ 1 แปลง จากผลการทดลองได้คัดเลือกอ้อยไว้ 13 โคลน จากกลุ่มที่ 1 จำนวน 8 โคลนคือ 99-2-095 99-2-145 99-2-138 99-2-016 99-2-034 99-2-006 และ 99-2-616 ให้ผลผลิตน้ำตาลที่คำนวณได้ในอ้อยปลูก 3.58 3.55 3.16 2.69 2.67 2.41 2.39 และ 2.32 ตันซีซีเอสต่อไร่ ตามลำดับ พันธุ์เปรียบเทียบขอนแก่น 3 และเค 88-92 เท่ากับ 5.03 และ 3.64 ตันซีซีเอสต่อไร่ ตามลำดับ ในอ้อยตอ 1 เท่ากับ 2.55 2.41 2.24 2.33 1.84 2.34 1.92 และ 2.19 ตันซีซีเอสต่อไร่ ตามลำดับ พันธุ์เปรียบเทียบขอนแก่น 3 และเค88-92 เท่ากับ 3.32 และ 2.44 ตันซีซีเอส ตามลำดับ กลุ่มที่ 2 คัดเลือกไว้จำนวน 5 โคลนคือ 99-2-207 98-2-604 99-2-198 97-2-301 และ 98-4-041 ให้ผลผลิตน้ำตาลที่คำนวณได้ในอ้อยปลูก 3.01 2.85 2.73 2.62 และ 2.38 ตันซีซีเอสต่อไร่ ตามลำดับ พันธุ์เปรียบเทียบขอนแก่น 3 และเค 88-92 เท่ากับ 3.70 และ 2.55 ตันซีซีเอสต่อไร่ ตามลำดับ ในอ้อยตอ 1 เท่ากับ 1.47 1.23 1.08 1.69 และ 1.55 ตันซีซีเอสต่อไร่ ตามลำดับ พันธุ์เปรียบเทียบขอนแก่น 3 และเค 88-92 เท่ากับ 2.02 และ 2.12 ตันซีซีเอส ตามลำดับ อ้อยโคลนดีเด่นเหล่านี้ จะนำไปประเมินผลผลิตในขั้นการเปรียบเทียบมาตรฐานต่อไป