คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงและสารสกัดธรรมชาติกับแมลงศัตรูที่สำคัญในส้มเขียวหวาน - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2551 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=26)
+--- เรื่อง: ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงและสารสกัดธรรมชาติกับแมลงศัตรูที่สำคัญในส้มเขียวหวาน (/showthread.php?tid=1404)ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงและสารสกัดธรรมชาติกับแมลงศัตรูที่สำคัญในส้มเขียวหวาน - doa - 06-30-2016

ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงและสารสกัดธรรมชาติกับแมลงศัตรูที่สำคัญในส้มเขียวหวาน
ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา, บุษบง มนัสมั่นคง และศรุต สุทธิอารมณ์

          การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงและสารสกัดธรรมชาติกับแมลงศัตรูสำคัญในส้มเขียวหวาน ประกอบด้วยการทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงและน้ำมันปิโตรเลียมในการป้องกันกำจัดหนอนชอนใบส้ม, Phyllocnistis citrella Stainton ในส้มเขียวหวานพบว่า สารที่มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันกำจัดหนอนชอนใบส้ม คือ petroleum spray oil (SK99 Enspray 83.9 %) อัตรา 40 มิลลิลิตร และ clothianidin (Dantosu 16 % WSG) อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยมีต้นทุนการพ่นสารฆ่าแมลง 1.80 และ 4.75 บาทต่อต้นต่อครั้ง ส่วน imidacloprid (provado 70% WG) อัตรา 0.5 กรัม และ thiamethoxam (Actara 25WG 25% WG) อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร มีประสิทธิภาพปานกลางในการป้องกันกำจัดหนอนชอนใบส้ม มีต้นทุนการพ่นสารฆ่าแมลง 0.51 และ 6.25 บาทต่อต้นต่อครั้ง โดยไม่พบอาการเป็นพิษต่อพืช และทุกกรรมวิธีที่พ่นสารมีผลทำให้ปริมาณของแมงมุมลดลง

          การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟพริก, Scirtothrips dorsalis Hood ในส้มเขียวหวานพบว่า สารที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟพริกได้ดี คือ clothianidin (Dantosu 16 % WSG) อัตรา 5 กรัม, dinotefuran (Starkle 10 % WP) อัตรา 40 กรัม acetamiprid (Molan 20 % SP) อัตรา 5 กรัม และ carbosulfan (Posse 20 % EC) อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ตามลำดับ มีต้นทุนการพ่นสารฆ่าแมลง 4.75, 16.00, 3.75 และ 3.50 บาทต่อต้นต่อครั้ง โดยไม่พบอาการเป็นพิษต่อพืช

          การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงและน้ำมันปิโตรเลียมในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไก่แจ้ส้ม, Diaphorina citri Kuwayama พบว่า สารที่มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไก่แจ้ส้มทั้งในระยะไข่และตัวอ่อน คือ dinotefuran (Starkle 10 % WP) อัตรา 4 กรัม, clothianidin (Dantosu 16 % WSG) อัตรา 1 กรัม, thiamethoxam/lambda-cyhalothrin (Engeo 247 SC14.1%/10.6 % SC) อัตรา 4 มิลลิลิตร และ lambdacyhalothrin (Karate Zeon 2.5% CS) อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยมีต้นทุนสารฆ่าแมลง 1.60, 1.13, 1.50 และ 1.50 บาทต่อต้นต่อครั้ง ตามลำดับ ส่วนสาร petroleum spray oil (SK 99 Enspray 83.9%) อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร สามารถลดปริมาณเพลี้ยไก่แจ้ในระยะไข่และตัวอ่อนได้แต่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าสารฆ่าแมลงตัวอื่น โดยมีต้นทุนการพ่นสาร 1.80 บาทต่อต้นต่อครั้ง และทุกกรรมวิธีที่พ่นสารทดสอบไม่พบอาการเป็นพิษต่อพืช