คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
วิจัยและพัฒนาวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลมะนาวเพื่อการส่งออก - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: วิจัยและพัฒนาวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลมะนาวเพื่อการส่งออก (/showthread.php?tid=144)วิจัยและพัฒนาวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลมะนาวเพื่อการส่งออก - doa - 10-14-2015

วิจัยและพัฒนาวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลมะนาวเพื่อการส่งออก
สลักจิต พานคำ, ชัยณรัตน์ สนศิริ, มลนิภา ศรีมีมาตรภิรมย์ และรัชฎา อินทรกำแหง
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ศึกษาความเป็นไปได้ที่แมลงวันทอง Oriental Fruit Fly, Bactrocera dorsalis (Hendel) เข้าทำลายผลมะนาว Citrus aurantifolia Swing.โดยวิธีสำรวจการทำลายมะนาวจากแมลงวันทองในธรรมชาติ และวิธีบังคับให้แมลงวันทองวางไข่บนผลมะนาวในห้องปฏิบัติการ ผลการศึกษาในห้องปฎิบัติการพบว่า ผลมะนาวแก่ตั้งแต่ระดับสีเขียวจนถึงระดับสีเหลือง แมลงวันทองสามารถแทงอวัยวะวางไข่ทะลุผ่านส่วนของเปลือกเข้าไปวางไข่บนเนื้อมะนาวได้ ถึงแม้ว่ามะนาวจะเป็นพืชอาศัยที่ไม่ดีของแมลงวันทอง แต่จากการสำรวจการทำลายมะนาวจากแมลงวันทองในธรรมชาติ ในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม เพชรบุรี ชัยนาท และจังหวัดพิจิตร พบว่า มะนาวที่เก็บมาจากต้นไม่พบการเข้าทำลายของแมลงวันทอง ยกเว้นผลมะนาวแก่จัดสีเหลืองซึ่งหล่นอยู่บนพื้นดินในท้องที่จังหวัดชัยนาทเท่านั้นที่พบแมลงวันทองเข้าทำลายในผลมะนาวและสามารถเจริญเป็นตัวเต็มวัยของแมลงวันทองตัวเต็มวัยจำนวน 8 ตัว ตัวผู้ 2 ตัว ตัวเมีย 6 ตัว