คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหน่อไม้ฝรั่งเพื่อการส่งออกแบบบูรณาการในภาคตะวันตก - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2551 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=26)
+--- เรื่อง: การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหน่อไม้ฝรั่งเพื่อการส่งออกแบบบูรณาการในภาคตะวันตก (/showthread.php?tid=1478)การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหน่อไม้ฝรั่งเพื่อการส่งออกแบบบูรณาการในภาคตะวันตก - doa - 08-02-2016

การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหน่อไม้ฝรั่งเพื่อการส่งออกแบบบูรณาการในพื้นที่ภาคตะวันตก
สุธาทิพย์ การรักษา, เครือวัลย์ บุญเงินม และศักดิ์ดา เสือประสงค์

          การขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหน่อไม้ฝรั่งเป็นขั้นตอนที่ 5 ของการดำเนินงานทดสอบแลพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหน่อไม้ฝรั่งเพื่อการส่งออกแบบบูรณาการในพื้นที่ภาคตะวันตก ซึ่งดำเนินการระหว่างเดือนกันยายน 2550 – ตุลาคม 2551 ในแปลงเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี จำนวน 8 ราย พื้นที่ 8 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตหน่อไม้ฝรั่งที่สามารถเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นจากเทคโนโลยีเดิมที่เกษตรกรปฏิบัติอยู่ ผลจากการทดสอบพบว่า การปฏิบัติตามกรรมวิธีทดสอบทำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตเข้าเกรดให้สูงขึ้นจากกรรมวิธีเกษตรกรได้ 170 กก./ไร่ คิดเป็น 9.13% และทำให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 12,657 บาท/ไร่ คิดเป็น 42.49% ในขณะที่ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีลดลงจากกรรมวิธีเกษตรกร 549 กก./ไร่ และ 4,896 กก./ไร่ หรือ 40.04% และ 72.30% ตามลำดับ ซึ่งทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีลงได้ 7,936.5 และ 3,101 บาท/ไร่ คิดเป็น 40.27% และ 70.46% ตามลำดับ