คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสโดยการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2551 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=26)
+--- เรื่อง: ศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสโดยการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ (/showthread.php?tid=1480)ศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสโดยการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ - doa - 08-02-2016

ศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสโดยการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ
สุปัน ไม้ดัดจันทร์ และวิภาดา ทองทักษิณ

          กล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสมีแนวโน้มในการพัฒนาเป็นไม้กระถางเพื่อการส่งออกได้ จึงได้มีการผสมพันธุ์ เพื่อพัฒนาพันธุ์ใหม่ๆ ดังนั้นจึงได้ทดลองขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดลูกผสมในสภาพปลอดเชื้อ โดยการเพาะเมล็ดลูกผสมในอาหารสังเคราะห์สูตร Modified Vacin and Went (1949) พบว่า การใช้อาหารสังเคราะห์สูตร Modified Vacin and Went (1949) สามารถกระตุ้นให้เมล็ดของกล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสลูกผสมงอกและเจริญเป็นต้นขนาดเล็กได้จำนวน 12 คู่ผสม จาก 20 คู่ผสม เมื่อนำต้นอ่อนไปเลี้ยงต่อในอาหารสูตร Murashige and Skoog (1962) สามารถเลี้ยงต้นอ่อนให้ได้ต้นที่มีใบและรากสมบูรณ์พร้อมออกอนุบาลได้ภายใน 60 วัน