คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การศึกษาความทนทานของพันธุ์อ้อยต่อโรคใบขาว - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2551 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=26)
+--- เรื่อง: การศึกษาความทนทานของพันธุ์อ้อยต่อโรคใบขาว (/showthread.php?tid=1481)การศึกษาความทนทานของพันธุ์อ้อยต่อโรคใบขาว - doa - 08-02-2016

การศึกษาความทนทานของพันธุ์อ้อยต่อโรคใบขาว
สุนี ศรีสิงห์, อุดม เลียบวัน และวัลลิภา สุชาโต

          เริ่มทำการทดลองตั้งแต่ ปี 2548 โดยปลูกอ้อยลูกผสมชุดปี 1995 - 2000 จำนวน 13 สายพันธุ์เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2548 และ ตัด เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2549 ตรวจเช็คเดือน การเกิดโรคใบขาวในอ้อยตอปี1 ในช่วงอ้อยอายุ 6 เดือนแรกพบว่า อ้อยบางสายพันธุ์ไม่แสดงอาการของโรค ได้แก่ 99-2-213 99-2-243 และ 2000-2-032 แต่อย่างไรก็ตามพบว่าเกิดโรคในช่วงที่อ้อยมีอายุใกล้เก็บเกี่ยวบ้างเล็กน้อย ในปี 2549 - 50 ได้ทดสอบอ้อยสายพันธุ์ก้าวหน้าชุดปี 2001 - 2003 จำนวน 18 สายพันธุ์ เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่ทำการทดลองแห้งแล้งมาก อ้อยเจริญเติบโตไม่ดี ไม่พบอาการใบขาว ในช่วงอ้อยปลูก ส่วนในอ้อยตอปี 1 พบเพียง 2 สายพันธุ์ที่แสดงอาการใบขาว ได้แก่ 03-2-384 และ 02-2-234 ส่วนพันธุ์เปรียบเทียบ K84-200 พบเกิดอาการใบขาว 50% และในปีต่อไปจะทำการทดสอบโดยใช้แมลงพาหะ ตรวจสอบปฏิกิริยาต่อไป