คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การสกัดสายพันธุ์แท้ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2551 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=26)
+--- เรื่อง: การสกัดสายพันธุ์แท้ (/showthread.php?tid=1486)การสกัดสายพันธุ์แท้ - doa - 08-02-2016

การสกัดสายพันธุ์แท้
อภิชาติ เมืองซอง, เสาวรี บำรุง, สุรสิทธิ์ วารีย์, พัชรา วุ้นประเสริฐ, อาคม สุ่มมาตย์ และนริศร ขจรผล

          โครงการปรับปรุงพันธุ์ทานตะวันได้ดำเนินการพัฒนาสายพันธุ์ทานตะวันชนิดบริโภคเมล็ด โดยนำพันธุ์ทานตะวันจากแหล่งต่าง จำนวน 4 พันธุ์/สายพันธุ์ นำเมล็ดมาปลูก วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 คัดเลือกดำเนินการผสมตัวเองชั่วที่ 1 (S1-lines) เก็บเกี่ยววันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2549 นำเมล็ด S1-lines ทั้ง 4 พันธุ์/สายพันธุ์ ที่ได้มาปลูกวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ดำเนินการคัดเลือกลักษณะต่างๆ ที่ไม่ดีหรือไม่ต้องการทิ้งไปคัดเลือกได้ประมาณ 60-80 ดอก/พันธุ์,สายพันธุ์ และดำเนินการผสมตัวเองชั่วที่ 2 (S2-lines) เก็บเกี่ยววันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2549 นำ S2-lines ทั้ง 4 พันธุ์/สายพันธุ์ ที่ได้มาปลูก วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2550 ดำเนินการคัดเลือกลักษณะต่างๆ ที่ไม่ดีหรือไม่ต้องการทิ้งไป คัดเลือกได้ประมาณ 60 - 80 ดอก/พันธุ์, สายพันธุ์ และดำเนินการผสมตัวเองชั่วที่ 3 (S3-lines) เก็บเกี่ยววันที่ 23 พฤษภาคม 2550 นำ S3-lines 4 สายพันธุ์ มาปลูกวันที่ 21 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2551 ดำเนินการคัดเลือกต้นและผสมตัวเองชั่วที่ 4 (S4-lines) คัดเลือกไว้ประมาณ 60 - 80 ดอก/สายพันธุ์ เก็บเกี่ยววันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 โดยพบว่า S4-lines มีความสูงต้นตั้งแต่ 175 - 227 เซนติเมตร ขนาดจานดอก 11 - 16 เซนติเมตร เปอร์เซ็นต์การติดเมล็ด 22 - 27 เปอร์เซ็นต์ และน้ำหนัก 100 เมล็ดตั้งแต่ 10 - 13 กรัม และเรียกเมล็ดชุดนี้ว่า S4-lines สามารถนำเมล็ด S4-lines ไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการสร้างพันธุ์สังเคราะห์ต่อไปได้