คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การสร้างพันธุ์สังเคราะห์ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2551 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=26)
+--- เรื่อง: การสร้างพันธุ์สังเคราะห์ (/showthread.php?tid=1487)การสร้างพันธุ์สังเคราะห์ - doa - 08-02-2016

การสร้างพันธุ์สังเคราะห์
อภิชาติ เมืองซอง, เสาวรี บำรุง, สุรสิทธิ์ วารีย์, พัชรา วุ้นประเสริฐ, อาคม สุ่มมาตย์ และนริศร ขจรผล

           โครงการปรับปรุงพันธุ์ทานตะวันได้ดำเนินการพัฒนาสายพันธุ์ทานตะวันชนิดบริโภคเมล็ด โดยนำพันธุ์ทานตะวันจากแหล่งต่าง จำนวน 4 พันธุ์/สายพันธุ์ นำ S4-lines 4 สายพันธุ์ มาปลูกวันที่ 21 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2551 ดำเนินการคัดเลือกต้นและผสมตัวเองชั่วที่ 4 (S4-lines) คัดเลือกไว้ประมาณ 60 - 80 ดอก/สายพันธุ์ เก็บเกี่ยววันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 โดยพบว่า S4-lines มีความสูงต้นตั้งแต่ 175 - 227 เซนติเมตร ขนาดจานดอก 11 - 16 เซนติเมตร เปอร์เซ็นต์การติดเมล็ด 22 - 27 เปอร์เซ็นต์ และน้ำหนัก 100 เมล็ดตั้งแต่ 10 - 13 กรัม และเรียกเมล็ดชุดนี้ว่า S4-lines นำเมล็ด S4-lines ไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการสร้างพันธุ์สังเคราะห์ ปลูก S4-lines 20 มิถุนายน พ.ศ. 2551

          พันธุ์ละ 20 แถว สลับกัน ทำการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง S4MG1 S4MG2 S4MG3 และ S4MG4 จำนวน 12 คู่ผสม ได้เมล็ดลูกผสมชั่วที่1 จำนวน 265 สายพันธุ์เพื่อนำลูกผสมชั่วที่ 1 เข้าสู่ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ต่อไป