คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การเปรียบเทียบเบื้องต้นอ้อย ชุด 2547 ในเขตชลประทาน - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2551 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=26)
+--- เรื่อง: การเปรียบเทียบเบื้องต้นอ้อย ชุด 2547 ในเขตชลประทาน (/showthread.php?tid=1594)การเปรียบเทียบเบื้องต้นอ้อย ชุด 2547 ในเขตชลประทาน - doa - 08-03-2016

การเปรียบเทียบเบื้องต้นอ้อย ชุด 2547 ในเขตชลประทาน
เสรีวัฒน์ จัตตุพรพงษ์, อุดม เลียบวัน, สุนี ศรีสิงห์ และประชา ถ้ำทอง

          การเปรียบเทียบเบื้องต้นอ้อยชุด 2547 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้กอพันธุ์อ้อยที่มีปริมาณน้ำตาลต่อไร่สูงกว่าพันธุ์เปรียบเทียบ โดยวางแผนการทดลองแบบ simple lattice จำนวน 2 ซ้ำ ประกอบด้วย 33 กอพันธุ์ และพันธุ์เปรียบเทียบ 3 พันธุ์ คือ อู่ทอง 3 K 84-200 และ LK92-11 โดยปลูกอ้อยกอพันธุ์ละ 4 แถว ในแต่ละซ้ำในร่องที่มีระยะระหว่างร่อง 1.3 เมตร ด้วยท่อนพันธุ์ที่มี 3 ตา 1 ท่อนต่อหลุม มีระยะระหว่างหลุม 50 เซนติเมตร ผลการทดลอง พบว่า มีกอพันธุ์อ้อยที่มีเปอร์เซ็นต์ตางอกสูงแตกต่างจากพันธุ์เปรียบเทียบอู่ทอง 3 และ K 84-200 แต่ไม่แตกต่างจากพันธุ์ LK92-11 จำนวน 2 กอพันธุ์ คือ 04-2-1580 และ 04-2-1492 มีตางอกเท่ากับ 85.40 เปอร์เซ็นต์ ทั้ง 2 กอพันธุ์

          ผลผลิตน้ำหนักต้นอ้อยพบว่า มีกอพันธุ์อ้อยที่มีค่าเฉลี่ยสูง แต่ไม่แตกต่างจากพันธุ์ LK92-11 จำนวน 8 กอพันธุ์ ในจำนวนนี้มี 1 กอพันธุ์ ที่ให้ผลผลิตแตกต่างจากพันธุ์อู่ทอง 3 (21.50 ตัน/ไร่) คือ 04-2-1434 มีค่าเท่ากับ 27.44 ตันต่อไร่

          ค่า CCS เฉลี่ยมีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ โดยกอพันธุ์ 04-2-1428 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 15.52

          ผลผลิตน้ำตาลทางการค้าพบว่า มีอ้อยจำนวน 5 กอพันธุ์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า แต่ไม่แตกต่างจากพันธุ์ LK92-11 (3.276 ตันต่อไร่) โดยกอพันธุ์ 04-2-1434 มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.676 ตันต่อไร่

          ผลผลิตน้ำหนักต้นอ้อยมีสหสัมพันธ์ทางบวกเป็นอย่างสูงกับลักษณะความสูงต้นและจำนวนลำเก็บเกี่ยวต่อไร่ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.676 และ 0.641 ตามลำดับ