คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
เปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดลำโพง มะขามและประคำดีควายกับหอยเชอรี่ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=27)
+--- เรื่อง: เปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดลำโพง มะขามและประคำดีควายกับหอยเชอรี่ (/showthread.php?tid=1601)เปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดลำโพง มะขามและประคำดีควายกับหอยเชอรี่ - doa - 08-04-2016

เปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดลำโพง มะขามและประคำดีควายกับหอยเชอรี่
ชมพูนุท จรรยาเพศ, ปราสาททอง พรหมเกิด, กรแก้ว เสือสะอาด, ปิยาณี หนูกาฬ และดาราพร รินทะรักษ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ทดสอบประสิทธิภาพระหว่างสารสกัดจากใบและก้านลำโพงขาว (Datula metel l.) แห้งกับสดพบว่า สารสกัดจากลำโพงแห้งออกฤทธิ์กับหอยเชอรี่ดีกว่า และเมื่อทดสอบสารสกัดจากลำโพงโดยใช้ตัวทำละลาย (solvent) ต่างๆ กันได้แก่ อะซิโตน เมทานอล เอทานอล เบนซิน เอธิลอะซิเตท น้ำร้อน น้ำเย็น เฮคเซน ไดคลอโรมีเทน พบว่าลำโพงที่สกัดด้วย เมทานอล เอทานอล และอะซิโตน ในอัตรา 5 – 10 กรัมต่อน้ำ 800 มล.ทำให้หอยเชอรี่ตาย 100 เปอร์เซนต์ ภายใน 24 ชั่วโมง และเมื่อสกัดด้วยน้ำเย็น สารสกัดอัตรา 15 กรัม ทำให้หอยตาย 33 - 66 % ภายหลังทดสอบ 48 ชั่วโมง การทดลองยังไม่เสร็จสิ้น