คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การศึกษาชนิดของโรคพืชของพืชส่งออก และพืชนำเข้า - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=27)
+--- เรื่อง: การศึกษาชนิดของโรคพืชของพืชส่งออก และพืชนำเข้า (/showthread.php?tid=1614)การศึกษาชนิดของโรคพืชของพืชส่งออก และพืชนำเข้า - doa - 08-04-2016

การศึกษาชนิดของโรคพืชของพืชส่งออก ได้แก่ หน่อไม้ฝรั่งและถั่วลันเตา พืชนำเข้าได้แก่ พืชตระกูลแตงและพืชตระกูลกะหล่ำ
พรพิมล อธิปัญญาคม, พีระวรรณ พัฒนวิภาส, สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ, ทัศนาพร ทัศคร, ชนินทร ดวงสะอาด, ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล และนุชนารถ ตั้งจิตสมคิด
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ตรวจค้นเอกสารและรวบรวมรายชื่อโรคพืชของโรคของหน่อไม้ฝรั่ง ถั่วลันเตาพืช พืชตระกูลแตง และพืชตระกูลกะหล่ำที่เกิดในประเทศไทยพบ โรคพืชที่เกิดจากรา แบคทีเรีย ไวรัส และไส้เดือนฝอย และจัดทำบัญชีรายชื่อโรคพืชของหน่อไม้ฝรั่งและถั่วลันเตาที่มีรายงานในประเทศไทย

          สำรวจ และเก็บตัวอย่างโรคของหน่อไม้ฝรั่งและถั่วลันเตาพบ โรคลำต้นไหม้ และโรคแอนแทรคโนสของหน่อไม้ฝรั่ง พบอาการโรคของถั่วลันเตา ดังนี้ อาการ V-shape ใบจุดแผลไหม้ ใบจุดแผลเล็ก ยอดไหม้ โรคเหี่ยว และราแป้ง สำรวจ และเก็บตัวอย่างโรคของพืชตระกูล แตงและพืชตระกูลกะหล่ำ ได้ตัวอย่างโรคพืชตระกูลกะหล่ำ จำนวน 60 ตัวอย่าง พบโรคราน้ำค้าง ใบจุดอาการ V-shape และโรคเน่าเละ ได้ตัวอย่างโรคพืชตระกูลแตงจำนวน 30 ตัวอย่าง พบโรคราแป้งราน้ำค้าง ใบจุด เปลือกแตกยางไหล และไวรัส เก็บตัวอย่างโรคพืชไว้ในพิพิธภัณฑ์โรคพืช