คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคไวรัสของมันฝรั่งจากเชื้อ PVA, PVM, PVT, PVX, PVS และ PLRV - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคไวรัสของมันฝรั่งจากเชื้อ PVA, PVM, PVT, PVX, PVS และ PLRV (/showthread.php?tid=162)การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคไวรัสของมันฝรั่งจากเชื้อ PVA, PVM, PVT, PVX, PVS และ PLRV - doa - 10-30-2015

การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคไวรัสของมันฝรั่งจากเชื้อ PVA, PVM, PVT, PVX, PVS และ PLRV
สิทธิศักดิ์ แสไพศาล, วิวัฒน์ ภาณุอำไพ และปรียพรรณ พงศาทิชณ์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1

          สำรวจและเก็บตัวอย่างใบมันฝรั่ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 จากแปลงปลูกของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดตาก โดยคัดแยกเฉพาะอาการคล้ายโรคไวรัสที่มีอาการใบด่างและใบม้วน ตรวจวินิจฉัยหาเชื้อไวรัสด้วยวิธี Nitrocellulose membrane-Enzyme-linked immuno sorbent assay (NCM-ELISA) (ตรวจเชื้อ PVX และ PVS) และ Double Antibody Sandwich Enzyme-linked immuno sorbent assay (DAS-ELISA) (ตรวจเชื้อ PVA, PVM, PVT และ PLRV) ในห้องปฏิบัติการ จากตัวอย่างทั้งหมด 700 พบการระบาดของเชื้อไวรัส PVS (0.71%) และ PVX (0.71%) ในพื้นที่ปลูกมันฝรั่ง ต.แม่แฝก อ.ฝาง จ.เชียงใหม ส่วนเชื้อไวรัส PVA, PVM, PVT และ PLRV ไม่พบการระบาดในพื้นที่ปลูกมันฝรั่ง