คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
สำรวจ รวบรวม และจำแนกราสกุล Macrophomina สาเหตุโรคพืชเศรษฐกิจ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=27)
+--- เรื่อง: สำรวจ รวบรวม และจำแนกราสกุล Macrophomina สาเหตุโรคพืชเศรษฐกิจ (/showthread.php?tid=1629)สำรวจ รวบรวม และจำแนกราสกุล Macrophomina สาเหตุโรคพืชเศรษฐกิจ - doa - 08-04-2016

สำรวจ รวบรวม และจำแนกราสกุล Macrophomina สาเหตุโรคพืชเศรษฐกิจ
พจนา ตระกูลสุขรัตน์, อมรรัตน์ ภู่ไพบูลย์ และพรพิมล อธิปัญญาคม
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          สำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชเป็นโรคที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Macrophomina spp. ในแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจบางพื้นที่ในเขตจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคเหนือในระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2552 ได้ตัวอย่างพืชเป็นโรค 2 ชนิด จำนวน 3 ตัวอย่าง นำมาแยกเชื้อสาเหตุโรคด้วยวิธี Tissue transplanting technique และเลี้ยงบนอาหาร potato dextrose agar (PDA) เพื่อศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเชื้อราภายใต้กล้องจุลทรรศน์ผลการทดลองสามารถจำแนกเชื้อสาเหตุโรคได้เป็นเชื้อรา Macrophomina phaseolina โดยเส้นผ่าศูนย์กลาง sclerotia และ pycnidia บนพืชมีขนาดเฉลี่ยใกล้เคียงกัน conidia ถูกสร้างอยู่ใน pycnidia เท่านั้นไม่สร้างบนอาหารเลี้ยงเชื้อ