คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การผลิตแอนติซีรัมของเชื้อไวรัส Bean yellow mosaic virus - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: การผลิตแอนติซีรัมของเชื้อไวรัส Bean yellow mosaic virus (/showthread.php?tid=163)การผลิตแอนติซีรัมของเชื้อไวรัส Bean yellow mosaic virus - doa - 10-30-2015

การผลิตแอนติซีรัมของเชื้อไวรัส Bean yellow mosaic virus
สิทธิศักดิ์ แสไพศาล และวันเพ็ญ ศรีทองชัย
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การจำแนกชนิดไวรัสพบอาการต้นแกลดิโอลัสมีอาการใบด่างเป็นแถบ ใบเล็กลง มีขีดประขาวกระจายทั้งใบและมีอาการแคระแกร็น ช่อดอกเล็กลง มีอาการดอกด่างขาว ก้านช่อดอกสั้น และเมื่อตรวจสอบดูเชื้อสาเหตุของโรคด้วยกล้องจุลทัศน์อีเล็กตรอนพบ อนุภาคของเชื้อไวรัสที่มีรูปร่างเป็นท่อนยาวคด ที่มีความยาวประมาณ 750 nm ในส่วนของการถ่ายทอดโรคและพืชทดสอบนั้นใช้ต้น Chenopodium Amaranticolor และ Chenopodium quinoa หลังจากปลูกเชื้อ แสดงอาการเป็นจุดแผลสีเหลืองขอบสีแดง ส่วนต้นแกลดิโอลัสแสดงอาการด่างขีดประขาวที่ใบอ่อน หลังจากปลูกเชื้อแล้วประมาณ 1 เดือน เชื้อนี้ถ่ายทอดได้ด้วยน้ำคั้นผ่านทางบาดแผลและมีเพลี้ยอ่อน เช่น Myzus circumflexus, Aphis fabae เป็นแมลงพานะ ในส่วนของการแยกเชื้อไวรัสบริสุทธิ์และผลิตแอนติซีรัม และการทดสอบคุณภาพของแอนติซีรัมด้วยวิธี NCM-ELISA นั้นยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ