คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การควบคุมโรคใบไหม้แผลใหญ่โดยชีววิธี - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=27)
+--- เรื่อง: การควบคุมโรคใบไหม้แผลใหญ่โดยชีววิธี (/showthread.php?tid=1635)การควบคุมโรคใบไหม้แผลใหญ่โดยชีววิธี - doa - 08-04-2016

การควบคุมโรคใบไหม้แผลใหญ่โดยชีววิธี
พีระวรรณ พัฒนาวิภาส, บูรณี พั่ววงษ์แพทย์, ทัศนาพร ทัศคร และศิวิไล ลาภบรรจบ
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

         เก็บตัวอย่างใบข้าวโพดที่แสดงอาการของโรคใบไหม้แผลใหญ่มาทำการแยกเชื้อและศึกษาเชื้อที่แยกได้พบว่า คือ Exerohilum turcicum จำนวน 3 isolate นำเชื้อที่แยกได้จำนวน 1 isolate มาทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา E. turcicum ในห้องปฏิบัติการกับจุลินทรีย์ที่แยกได้จากใบข้าวโพดที่บริเวณผิวพืชโดยวิธี leaf wash technigue ในปี พ.ศ. 2551 ทดสอบจุลินทรีย์จำนวน 25 isolate บนอาหาร PDA พบว่า เชื้อจุลินทรีย์จำนวน 3 ไอโซเลทแสดงปฏิกิริยายับยั้งเชื้อ E. turcicum หลังการทดสอบบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA 7 วัน และในปี พ.ศ. 2552 ทดสอบจุลินทรีย์จำนวน 31 isolate บนอาหาร PDA พบว่า เชื้อจุลินทรีย์จำนวน 22 ไอโซเลทแสดงปฏิกิริยายับยั้งเชื้อ E. turcicum หลังการทดสอบบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA 7 วัน