คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ปฏิกิริยาพันธุ์ข้าวโพดต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=27)
+--- เรื่อง: ปฏิกิริยาพันธุ์ข้าวโพดต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่ (/showthread.php?tid=1636)ปฏิกิริยาพันธุ์ข้าวโพดต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่ - doa - 08-04-2016

ปฏิกิริยาพันธุ์ข้าวโพดต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่
พีระวรรณ พัฒนาวิภาส, บูรณี พั่ววงษ์แพทย์, ทัศนาพร ทัศคร และศิวิไล ลาภบรรจบ
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          โรคพืชเป็นปัญหาสำคัญต่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดที่ต้านทานต่อโรคเป็นงานหนึ่งในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดซึ่งมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อจำแนกระดับความต้านทานของข้าวโพดแต่ละสายพันธุ์ และนำพันธุ์ที่มีระดับความต้านทานต่อโรคมาใช้ประโยชน์เป็นแหล่งพันธุกรรมในการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม นอกจากนี้ยังใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการคัดเลือกพันธุ์ดีเสนอเป็นพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร สำหรับแนะนำให้เกษตรกรปลูกเพื่อลดความเสียหายจากการระบาดของโรคใบไหม้แผลใหญ่ที่เกิดจากเชื้อรา Exserohilum turcicum (Pass.) Leonard & Suggs. ซึ่งเริ่มเป็นปัญหาในหลายพื้นที่ ในปี 2552 ได้นำข้าวโพดสายพันธุ์แท้ 9 สายพันธุ์ และข้าวโพดลูกผสมพันธุ์ดีเด่นทนทานแล้งที่จะนำไปทดสอบและประเมินผลในระดับการเปรียบเทียบในท้องถิ่นและพันธุ์การค้า 14 พันธุ์ มาประเมินความต้านทานต่อโรคภายใต้สภาพที่มีการระบาดของโรคจากแถวแพร่เชื้อ ดำเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เมื่อข้าวโพดอายุ 80 วัน ให้คะแนนการเกิดโรค 1 - 5 เมื่อ 1 หมายถึง มีพื้นที่ใบเป็นโรคน้อย และ 5 คือ มีพื้นที่ใบเป็นโรคมาก ผลการประเมินการเกิดโรคใบไหม้แผลใหญ่พบว่า ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ ต้านทานต่อโรคปานกลาง 3 สายพันธุ์ อ่อนแอต่อโรคปานกลาง 6 สายพันธุ์ ข้าวโพดลูกผสม ต้านทานต่อโรค 3 พันธุ์ ต้านทานปานกลาง 11 พันธุ์