คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
อนุกรมวิธานของเพลี้ยอ่อนวงศ์ย่อย Aphidinae - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=27)
+--- เรื่อง: อนุกรมวิธานของเพลี้ยอ่อนวงศ์ย่อย Aphidinae (/showthread.php?tid=1660)อนุกรมวิธานของเพลี้ยอ่อนวงศ์ย่อย Aphidinae - doa - 08-05-2016

อนุกรมวิธานของเพลี้ยอ่อนวงศ์ย่อย Aphidinae
ลักขณา บำรุงศรี, ศิริณี พูนไชยศรี ชลิดา อุณหวุฒิ ยุวรินทร์ บุญทบ ณัฐวัฒน์ แย้มยิ้ม และสิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาอนุกรมวิธานของเพลี้ยอ่อนวงศ์ย่อย Aphidinae ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2551 เพื่อทราบชนิดพืชอาศัย เขตการแพร่กระจาย และแมลงศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยอ่อนในวงศ์ย่อย Aphidinae ที่มีอยู่ในประเทศไทย จากการเก็บรวบรวมตัวอย่างเพลี้ยอ่อนจากแหล่งปลูกพืชต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี นนทบุรีนครราชสีมา เชียงใหม่ เชียงราย จันทบุรี และกรุงเทพมหานคร พบเพลี้ยอ่อนวงศ์ย่อย Aphidinae 5 สกุล คือ Rhopalosiphum, Aphis, Macrosiphum, Toxoptera และ Myzus การวิจัยยังไม่สิ้นสุด ต้องดำเนินการต่อในปี 2553