คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
คัดเลือกและพัฒนาไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ท้องถิ่น Steinernema siamkayai - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=27)
+--- เรื่อง: คัดเลือกและพัฒนาไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ท้องถิ่น Steinernema siamkayai (/showthread.php?tid=1673)คัดเลือกและพัฒนาไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ท้องถิ่น Steinernema siamkayai - doa - 08-05-2016

คัดเลือกและพัฒนาไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ท้องถิ่น Steinernema siamkayai
วิไลวรรณ เวชยันต์, สาทิพย์ มาลี และอิศเรส เทียนทัด
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดสอบการก่อให้เกิดโรคของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema siamkayai, Steinernema riobrave และ Steinernema carpocapsae ต่อหนอนใยผัก (Plutella xylostella) ในห้องปฏิบัติการพบว่า การตายของหนอนใยผักอยู่ในช่วง 23-98.3 เปอร์เซ็นต์ โดย S. riobrave ก่อให้เกิดโรคกับหนอนใยผักสูงสุด และ S. siamkayai ก่อให้เกิดโรคน้อยที่สุดในทุกความเข้มข้นของไส้เดือนฝอย ค่าความเข้มข้นของไส้เดือนฝอย S. siamkayai, S. riobrave และ S. carpocapsae ในการทำให้หนอนใยผักตาย 50 เปอร์เซ็นต์ หลังจากทดสอบ 48 ชั่วโมง คือ 75.19, 1.73 และ 3.49 ตัวต่อหนอนใยผัก 1 ตัว ตามลำดับ