คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่รอดและประสิทธิภาพการเข้าทำลายแมลงของไส้เดือนฝอย S.riobrav - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=27)
+--- เรื่อง: ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่รอดและประสิทธิภาพการเข้าทำลายแมลงของไส้เดือนฝอย S.riobrav (/showthread.php?tid=1675)ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่รอดและประสิทธิภาพการเข้าทำลายแมลงของไส้เดือนฝอย S.riobrav - doa - 08-05-2016

ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่รอดและประสิทธิภาพการเข้าทำลายแมลงของไส้เดือนฝอย Steinernema riobrave
วิไลวรรณ เวชยันต์ และสาทิพย์ มาลี
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ผลของอุณหภูมิในดินต่อประสิทธิภาพและการอยู่รอดของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงพบว่า 5 วันหลังการทดลอง อัตราการอยู่รอดของไส้เดือนฝอยที่ทนอุณหภูมิสูงทั้ง 2 ชนิด ภายใต้อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส มีค่าไม่แตกต่างกัน แนวโน้มไส้เดือนฝอยมีชีวิตรอดในดินทรายได้ดีกว่าดินเหนียว และดินร่วนปนทราย และหลังการทดลอง 10 วัน ไส้เดือนฝอยในดินทั้ง 3 ชนิด มีชีวิตรอดลดลงและมีชีวิตรอดในดินเหนียวได้ต่ำกว่าดินร่วนปนทรายและดินทราย ตามลำดับ