คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การควบคุมโรคเหี่ยวแบคทีเรียของมะเขือเทศโดยชีววิธี - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=27)
+--- เรื่อง: การควบคุมโรคเหี่ยวแบคทีเรียของมะเขือเทศโดยชีววิธี (/showthread.php?tid=1677)การควบคุมโรคเหี่ยวแบคทีเรียของมะเขือเทศโดยชีววิธี - doa - 08-05-2016

การควบคุมโรคเหี่ยวแบคทีเรียของมะเขือเทศโดยชีววิธี
วงศ์ บุญสืบสกุล, ปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์, บูรณี พั่ววงศ์แพทย์, สุรีย์พร บัวอาจ, วิลาวัลย์ ใคร่ครวญ และธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์
กลุ่มงานบักเตรีวิทยา กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, ศูนย์วิจัยพืชสวนกาญจนบุรี และศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

          เก็บรวบรวมตัวอย่างโรคเหี่ยวแบคทีเรียมะเขือเทศ ในพื้นที่ปลูกภาคกลาง แยกเก็บเชื้อสาเหตุโรคได้ 4 ตัวอย่าง ได้ตัวอย่างโรคเหี่ยวแบคทีเรียของมะเขือเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 ตัวอย่าง ทำการแยกเชื้อบริสุทธิ์แบคทีเรียสาเหตุโรคเหี่ยวจากตัวอย่างที่เก็บจากแหล่งปลูกต่างๆ ได้เชื้อที่เป็นสาเหตุโรคเหี่ยวมะเขือเทศ 9 ไอโซเลท เมื่อนำมาทดสอบต่อเชื้อปฏิปักษ์ที่เก็บรักษาไว้ที่กลุ่มงานบักเตรีวิทยาพบว่า มีเชื้อที่มีคุณสมบัติปฏิปักษ์ 9 ไอโซเลท ซึ่งจะได้นำเชื้อดังกล่าวใช้ทดสอบต่อไป