คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การคัดเลือกต้นตอทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่ทนทาน/ต้านทานต่อเชื้อรา Phytopthora sp. - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: การคัดเลือกต้นตอทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่ทนทาน/ต้านทานต่อเชื้อรา Phytopthora sp. (/showthread.php?tid=168)การคัดเลือกต้นตอทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่ทนทาน/ต้านทานต่อเชื้อรา Phytopthora sp. - doa - 10-30-2015

การคัดเลือกต้นตอทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่ทนทานหรือต้านทานต่อเชื้อรา Phytopthora sp. สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน
สุพัตรา อินทวิมลศรี, ศิริพร วรกุลดำรงชัย และมาลัยพร เชื้อบัณฑิต
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองประเทศไทยที่พอหาได้ในภาคตะวันออก คือ เกาะช้าง จ.ตราด ภาคเหนือตอนล่างมีมากที่ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ภาคใต้มีความหลากหลายของทุเรียนพันธุ์เรียนมากที่สุด ได้แก่ อ.หลังสวน อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร อ.ลานสกา อ.ท่าศาลา อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช จ.ยะลา จ.กระบี่ การรวบรวมเม็ดทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองจึงได้จาก จ.ตราด 50 ต้น จ.อุตรดิตถ์ 300 ต้น, จ.ชุมพร 300 ต้น, จ.นครศรีธรรมราช 300 ต้น, จ.ยะลา 100 ต้น, จ.กระบี่ 100 ต้น นำมาเพาะเป็นต้นกล้า อายุประมาณ 3 เดือน ถูกน้ำท่วมต้นกล้าเสียหาย 100 % จึงจัดหาต้นกล้าทุเรียนจาก จ.นครศรีธรรมราช, จ.ชุมพร รวม 500 ต้น มาทดแทนเพื่อเตรียมการทดสอบความต้านทานต่อเชื้อสาเหตุโรคต่อไป