คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของเชื้อรา Phytophthora capsici สาเหตุโรคลำต้นไหม้ของพริก - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=27)
+--- เรื่อง: ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของเชื้อรา Phytophthora capsici สาเหตุโรคลำต้นไหม้ของพริก (/showthread.php?tid=1686)ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของเชื้อรา Phytophthora capsici สาเหตุโรคลำต้นไหม้ของพริก - doa - 08-05-2016

ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของเชื้อรา Phytophthora capsici สาเหตุโรคลำต้นไหม้ของพริก
ศรีสุข พูนผลกุล, ศิริพงษ์ คุ้มภัย และขนิษฐา วงศ์วัฒนารัตน์
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

          การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอของเชื้อรา Phytophthora capsici สาเหตุโรคลำต้นไหม้ของพริกเพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราในแต่ละแหล่งปลูกและกำหนดขอบเขตของศัตรูพืชกักกัน ดำเนินการเก็บไอโซเลทของเชื้อราจำนวน 15 ไอโซเลท จากแหล่งปลูกพริกของจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย สกลนคร เพชรบูรณ์ และหนองคาย ระหว่างปี 2550 - 2551 การศึกษาในห้องปฏิบัติการกรมวิชาการเกษตร ปี 2552 โดยการใช้ RAPD primers และ microsattlelite primers 260 สาย เพื่อเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของเชื้อรา P. capsici และเชื้อราเปรียบเทียบ (P. palmivora, Pythium aphanidermatum) ผลของการสังเคราะห์สายดีเอ็นเอของเชื้อราพบว่า primer 56 สาย เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของเชื้อราทั้ง 3 ชนิดได้ primer 15 สาย ให้ผลความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอ การจำแนกกลุ่มของแถบดีเอ็นเอ ได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ P. capsici 12 ไอโซเลท จากเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ และสกลนครเหมือนกัน 100 เปอร์เซ็นต์ เชื้อรา P. capsici 2 ไอโซเลท จากเชียงรายเหมือนกัน 100 เปอร์เซ็นต์ และเหมือนกับเชื้อรา P. capsici 12 ไอโซเลท 95 เปอร์เซ็นต์ P. capsici จากหนองคายเหมือนกันกับเชื้อรากลุ่มที่ 1 และ 2 72 เปอร์เซ็นต์ เชื้อรา P. palmivora ทั้ง 2 ไอโซเลทเหมือนกัน 100 เปอร์เซ็นต์ และเหมือนกับเชื้อรา P. capsici ทั้ง 3 กลุ่ม 30 เปอร์เซ็นต์ การจัดกลุ่มลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่ได้สอดคล้องกับความรุนแรงของโรคบนพืชอาศัย