คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การศึกษาชนิดแมลงหายากใกล้สูญพันธุ์ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=27)
+--- เรื่อง: การศึกษาชนิดแมลงหายากใกล้สูญพันธุ์ (/showthread.php?tid=1694)การศึกษาชนิดแมลงหายากใกล้สูญพันธุ์ - doa - 08-05-2016

การศึกษาชนิดแมลงหายากใกล้สูญพันธุ์
ศิริณี พูนไชยศรี, ชลิดา อุณหวุฒิ, ลักขณา บำรุงศรี, ยุวรินทร์ บุญทบ, สุนัดดา เชาวลิต และสิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาชนิดแมลงหายากใกล้สูญพันธุ์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 โดยการสำรวจแมลงหายากใกล้สูญพันธุ์ จากบริเวณป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ในประเทศไทย นำกลับไปตรวจวิเคราะห์ชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน รวมทั้งศึกษาจากตัวอย่างแมลงที่มีในพิพิธภัณฑ์ที่กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร พบแมลงหายากใกล้สูญพันธุ์ 3 อันดับ 12 ชนิด ได้แก่ ผีเสื้อหางติ่งปารีส; Papilio paris paris ผีเสื้อโคคินัว; Amathuxidia amythaon Doubleday ผีเสื้อค้างคาว; Lyssa zampa Butler ผีเสื้อพราหมณ์; Brahmaea wallichii wallichii Gray ผีเสื้อยักษ์เอ็ดเวิด; Archaeoattacus edwardsii White ผีเสื้อสี่ตาปีกลายตรง (ผีเสื้อจันทรา); Actias selene Hübner ผีเสื้อตาเคียวปีกลายหยัก; Actias maenas Doubleday และผีเสื้อจรวด Eudocima aurantia (Moore) อันดับ Coleopera 3 ชนิด ได้แก่หิ่งห้อย; Lamprigera sp. หิ่งห้อยยักษ์เทียม; Duliticola sp. และด้วงดินปีกแผ่น; Mormolyce phyllodes Hagenbach และอันดับ Hymenoptera พบ 1 ชนิด ได้แก่ แมลงภู่ Xylocopa basalis Smith การศึกษาครั้งนี้ได้นำหิ่งห้อยยักษ์เทียมมาเลี้ยงเพื่อศึกษาชีวประวัติแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ และการศึกษาเรื่องนี้ยังไม่สิ้นสุดต้องดำเนินการต่อในปี 2553