คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
อนุกรมวิธานด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง: Sternochetus spp. - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=27)
+--- เรื่อง: อนุกรมวิธานด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง: Sternochetus spp. (/showthread.php?tid=1695)อนุกรมวิธานด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง: Sternochetus spp. - doa - 08-05-2016

อนุกรมวิธานด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง: Sternochetus spp.
ศิริณี พูนไชยศรี, สุนัดดา เชาวลิต และอิทธิพล บรรณาการ
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          สำรวจรวบรวมผลมะม่วงจากแหล่งปลูกมะม่วงในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เพชรบุรี นครราชสีมา และระยอง ระหว่างเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 นำผลมะม่วงที่รวบรวมได้กลับไปยังห้องปฏิบัติการกลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เพื่อผ่าตรวจหาตัวเต็มวัยด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง จากการผ่าผลมะม่วงทั้งหมด 2,618 ผล พบผลที่มีตัวเต็มวัยด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง 251 ผล และพบตัวเต็มวัยทั้งหมด 252 ตัว นำตัวเต็มวัยที่พบไปศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางอนุกรมวิธานกับตัวอย่างด้วงงวงในพิพิธภัณฑ์แมลงและตัวอย่างด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วงชนิด Sternochetus mangiferae (Fabricius) ที่ได้รับจากศาสตราจารย์ ดร.Rolf Oberprieler ผู้เชี่ยวชาญด้านด้วงงวงของประเทศเครือรัฐออสเตรเลียในส่วนของหนอน หลังจากที่ผ่าสำรวจและพบหนอนที่ยังมีชีวิต ได้นำมาทดลองเลี้ยงเพื่อศึกษาวงจรชีวิตในห้องปฏิบัติการ การวิจัยเรื่องนี้ยังไม่สิ้นสุดต้องดำเนินการต่อในปี 2553