คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ประสิทธิภาพแบคทีเรีย ไวรัส และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ผักในพริก - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=27)
+--- เรื่อง: ประสิทธิภาพแบคทีเรีย ไวรัส และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ผักในพริก (/showthread.php?tid=1701)ประสิทธิภาพแบคทีเรีย ไวรัส และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ผักในพริก - doa - 08-05-2016

ประสิทธิภาพแบคทีเรีย ไวรัส และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ผักและผลกระทบต่อแมลงศัตรูธรรมชาติในพริก
สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ศึกษาประสิทธิภาพแบคทีเรีย ไวรัส และสารฆ่าแมลง ในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ผักและผลกระทบต่อแมลงศัตรูธรรมชาติในพริก ดำเนินการทดลองที่แปลงเกษตรกร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2552 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ำ 8 กรรมวิธี คือ พ่น เชื้อแบคทีเรีย, พ่นสารฆ่าแมลง emamectin benzoate, flubendiamide, lufenoron, spinosad, indoxacarb และ chlorfenapyr เปรียบเทียบกับการไม่ใช้สารฆ่าแมลงพบว่าสารฆ่าแมลง chlorfenapyr, emamectin benzoate, flubendiamide, indoxacarb, spinosad, lufenuron และเชื้อแบคทีเรียมีประสิทธิภาพดีในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ผักในพริก และพบศัตรูธรรมชาติหนอนกระทู้ผัก 1 ชนิด คือ มวนพิฆาต (Stink bug : Ecocanthecona furcellata (Wolff))