คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นมะม่วงในมะม่วง - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=27)
+--- เรื่อง: ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นมะม่วงในมะม่วง (/showthread.php?tid=1703)ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นมะม่วงในมะม่วง - doa - 08-05-2016

ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นมะม่วงในมะม่วง
สราญจิต ไกรฤกษ์, ยุทธนา แสงโชติ และพวงผกา อ่างมณี
กลุ่มกีฎและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ทดสอบการป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นมะม่วงในแปลงมะม่วงเกษตรกร อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน และ ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยเปรียบเทียบสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพดีและมีพิษต่ำต่อผู้ใช้และผู้บริโภค โดยกำหนดกรรมวิธีการทดสอบรวม 8 กรรมวิธี ได้แก่ thiamethoxam (Actara 25 %WG) อัตรา 2.5 กรัม, acetamiprid (Molan 20 %SP) อัตรา 3 กรัม, carbosulfan (Posse 20 %EC) อัตรา 50 มล., imidacloprid (Confidor 10 %SL) อัตรา 10 มล., dinotefuran (Starkle 10 %WP) อัตรา 10 กรัม, refined white oil (White oil 67 %EC) อัตรา 100 มล., petroleum spray oil (DC Tron plus) อัตรา 100 มล., Control (พ่นน้ำเปล่า) กรรมวิธีละ 4 ซ้ำ วางแผนแบบ RCB ตรวจนับจำนวนเพลี้ยจักจั่นก่อนและหลังการพ่นสาร สารที่ให้ผลในการควบคุมเพลี้ยจักจั่นได้ดีคือ พ่น imidacloprid 10 %SL อัตรา 10 มล.ต่อน้ำ 20 ลิตร dinotefuran 10 %WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร และ thiamethoxam 25 %WG อัตรา 2.5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร