คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา และเขตการแพร่ระบาดของหนอนแมลงวันเซียริดแมลงศัตรูเห็ด - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=27)
+--- เรื่อง: การศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา และเขตการแพร่ระบาดของหนอนแมลงวันเซียริดแมลงศัตรูเห็ด (/showthread.php?tid=1709)การศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา และเขตการแพร่ระบาดของหนอนแมลงวันเซียริดแมลงศัตรูเห็ด - doa - 08-05-2016

การศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา และเขตการแพร่ระบาดของหนอนแมลงวันเซียริดแมลงศัตรูเห็ดที่สำคัญ
สัญญาณี ศรีคชา, อุราพร หนูนารถ และเทวินทร์ กุลปิยะวัฒน์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา และเขตการแพร่ระบาดของหนอนแมลงวันเซียริค แมลงศัตรูเห็ดที่สำคัญในห้องปฏิบัติการกลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และโรงเพาะเห็ดของเกษจรกรจังหวัดกาญจนบุรี และนครปฐม จากการสำรวจและเก็บรวบรวมแมลงวันเซียริคจากโรงเพาะเห็ดเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ชลบุรี และระยอง พบหนอนแมลงวันเซียริด Lycoriella sp. ลงทำลายเห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดนางนวล และเห็ดฮังการี จากการศึกษาวงจรชีวิตของหนอนแมลงวันเชียริด (Lycoriella sp.; Dipterra : Sciaridae) ในห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิเฉลี่ย 25.61+0.62 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย 92.00+0.25 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ตัวเต็มวัยมีอายุ 18 - 20 วัน ตัวเต็มวัยเพศเมียหลังฟักออกจากดักแด้แล้ว 1 วัน จึงเริ่มจับคู่ผสมพันธุ์ ระยะไข่ 3 - 4 วัน หนอนมี 4 วัย ระยะหนอน 12 - 13 วัน ระยะดักแด้ 3 - 5 วัน ตลอดวงจรชีวิต 18 - 22 วัน