คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การเฝ้าระวังโรคไวรัสของกล้วยไม้ที่เกิดจากเชื้อ OFV, TRSV และ Potyvirus - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=27)
+--- เรื่อง: การเฝ้าระวังโรคไวรัสของกล้วยไม้ที่เกิดจากเชื้อ OFV, TRSV และ Potyvirus (/showthread.php?tid=1713)การเฝ้าระวังโรคไวรัสของกล้วยไม้ที่เกิดจากเชื้อ OFV, TRSV และ Potyvirus - doa - 08-05-2016

การเฝ้าระวังโรคไวรัสของกล้วยไม้ที่เกิดจากเชื้อ OFV, TRSV และ Potyvirus
สิทธิศักดิ์ แสไพศาล, วันเพ็ญ ศรีทองชัย และสรุภี กีรติยะอังกูร
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และสำนักผู้เชี่ยวชาญ

          การตรวจตัวอย่างกล้วยไม้นำเข้าจากเนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น ไต้หวันของบริษัทไพรทูรย์สะพลีและตัวอย่างของบริษัทเทพวงศ์ออคิดส์ และแปลงปลูกของเกษตรกรในพื้นที่ของจ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน นำมาตรวจหาเชื้อไวรัสในห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อไวรัสในกลุ่ม Potyvirus ด้วยวิธี Nitrocellulose membrane-Enzyme-linked immuno sorbent assay (NCM-ELISA) และตรวจสอบเชื้อไวรัส OFV, TRSV เพื่อหาอนุภาคเชื้อไวรัสด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนั้น ยังไม่พบเชื้อไวรัสในกลุ่ม Potyvirus และเชื้อไวรัส OFV, TRSV ในแปลงปลูกกล้วยไม้ของเกษตรกรและบริษัทนำเข้ากล้วยไม้ของไทย และการเก็บตัวอย่างกล้วยไม้ในแปลงปลูกในปีสุดท้ายนั้นเพื่อทำการตรวจสอบหาเชื้อในกลุ่ม Potyvirus และเชื้อไวรัส OFV, TRSV ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน เพื่อรวบรวมและสรุปผลต่อไป