คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ทดสอบสายพันธุ์เห็ดตีนแรดที่ผลิตสารโพลีแซคคารายด์ที่เป็นประโยชน์ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=27)
+--- เรื่อง: ทดสอบสายพันธุ์เห็ดตีนแรดที่ผลิตสารโพลีแซคคารายด์ที่เป็นประโยชน์ (/showthread.php?tid=1751)ทดสอบสายพันธุ์เห็ดตีนแรดที่ผลิตสารโพลีแซคคารายด์ที่เป็นประโยชน์ - doa - 08-08-2016

ทดสอบสายพันธุ์เห็ดตีนแรดที่ผลิตสารโพลีแซคคารายด์ที่เป็นประโยชน์
อัจฉรา พยัพพานนท์ และจิรเวท เจตน์จันทร์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และภาควิชาอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          เห็ดที่รับประทานได้มักมีคุณค่าทางโภชนาการ ในการเป็นอาหารเป็นอาหารเสริมและมีสรรพคุณทางยาที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ เห็ดตีนแรดเป็นเห็ดพื้นเมืองที่กำลังส่งเสริมให้เป็นเห็ดเศรษฐกิจ และเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น จึงได้ศึกษาชนิดของน้ำตาลในดอกเห็ด โดยการสกัดโพลีเซคคารายด์จากดอกเห็ดตีนแรด ซึ่งเพาะจากเชื้อพันธุ์เห็ดตีนแรดกรมวิชาการเกษตร สายพันธุ์ DOA-1, DOA-3, DOA-4, DOA-5, DOA-7, DOA-8 และ DOA-10 สกัดด้วยน้ำร้อนผสมเอทิลแอลกอฮอล์ ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส และจำแนกชนิดของน้ำตาลด้วยเครื่อง High performance liquid chromatography (HPLC) ดำเนินการที่กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และภาควิชาอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาตุลาคม 2550 - กันยายน 2552

          ผลการสกัดและจำแนกโพลีเซคคารายด์ของดอกเห็ดตีนแรด 7 สายพันธุ์ จากดอกเห็ดสดได้น้ำตาลหลักเป็นทรีฮาโรสในปริมาณ 64 - 350 มิลลิกรัม/10กรัมเห็ดสด แมนโนส 165 - 370 มิลลิกรัม/10กรัมเห็ดสด และจากดอกเห็ดแห้งได้น้ำตาลทรีฮาโรส 64 - 158 มิลลิกรัม/กรัมเห็ดแห้ง กลูโกส 4 - 35 มิลลิกรัม/กรัมเห็ดแห้ง ไซโลส 5 - 22.4 มิลลิกรัม/กรัมเห็ดแห้ง จากสายพันธุ์ DOA-3, DOA-5, DOA-7 และกาแลคโตส 8.50 มิลลิกรัม/กรัมเห็ดแห้ง จากสายพันธุ์ DOA-10