คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การคัดเลือกสายพันธุ์ B. thuringiensis ที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมหนอนกระทู้หอม - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=27)
+--- เรื่อง: การคัดเลือกสายพันธุ์ B. thuringiensis ที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมหนอนกระทู้หอม (/showthread.php?tid=1757)การคัดเลือกสายพันธุ์ B. thuringiensis ที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมหนอนกระทู้หอม - doa - 08-09-2016

การคัดเลือกสายพันธุ์ Bacillus thuringiensis ที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมหนอนกระทู้ผัก และหนอนกระทู้หอม
อิศเรส เทียนทัด, อัจฉรา ตันติโชดก และสมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ทำการแยกเชื้อ Bt. ออกจากตัวอย่างดิน ที่เก็บรวบรวมได้จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือจากแหล่งที่ไม่มีการทำเกษตรกรรม จำนวน 165 ตัวอย่าง ได้เชื้อ Bt. isolate ทั้งหมด 143 isolates นำมาทำการทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าหนอนกระทู้หอม และหนอนกระทู้ผักพบว่า เชื้อ Bt. isolate ที่ทำให้หนอนกระทู้หอมมีอัตราการตายตั้งแต่ 0 - 10 เปอร์เซ็นต์ มีจำนวน 22 isolates, 11 - 20 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 12 isolates, 21 - 30 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 43 isolates, 31 - 40 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 20 isolates, 41 - 50 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 18 isolates, 51 - 60 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 16 isolates, 61 - 70 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 5 isolates, 71 - 80 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 3 isolates และ 81 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป จำนวน 3 isolates ส่วน เชื้อ Bt. isolate ที่ทำให้หนอนกระทู้ผักมีอัตราการตายตั้งแต่ 0 - 10 เปอร์เซ็นต์ มีจำนวน 6 isolates, 11 - 20 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 7 isolates, 21 - 30 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 17 isolates, 31 - 40 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 22 isolates, 41 - 50 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 15 isolates, 51 - 60 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 30 isolates, 61 - 70 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 15 isolates 71 - 80 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 11 isolates และ 81 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป จำนวน 20 isolates