คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การใช้สูตรผสมของ Bacillus thuringiensis ร่วมกับไวรัส SeNPV และ HaNPV รูปสารแขวนลอย - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=27)
+--- เรื่อง: การใช้สูตรผสมของ Bacillus thuringiensis ร่วมกับไวรัส SeNPV และ HaNPV รูปสารแขวนลอย (/showthread.php?tid=1758)การใช้สูตรผสมของ Bacillus thuringiensis ร่วมกับไวรัส SeNPV และ HaNPV รูปสารแขวนลอย - doa - 08-09-2016

การใช้สูตรผสมของ Bacillus thuringiensis ร่วมกับไวรัส SeNPV และ HaNPV รูปสารแขวนลอยเข้มข้น (Flowable liquid) เพื่อควบคุมหนอนผีเสื้อศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง
อิศเรส เทียนทัด, อัจฉรา ตันติโชดก และสมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ทำการทดลองใช้เชื้อ Bt ผสมไวรัส NPV ในการควบคุมหนอนผีเสื้อศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ำ 6 กรรมวิธี คือ การใช้ Bt อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ไวรัส SeNPV อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร Bt+SENPV+SlNPV (4:1:2) อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร Bt+SENPV+SlNPV (4:2:1) อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร Bt+SENPV+SlNPV (3:3:1) อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และกรรมวิธีไม่พ่นสารพบว่า หลังจากการพักต้นของหน่อไม้ฝรั่ง พบการระบาดของหนอนกระทู้หอมเป็นส่วนใหญ่ มีหนอนกระทู้ผักน้อยมาก ได้ทำการสำรวจแมลงทุกสัปดาห์ ก่อนการพ่นสารทดลองพบหนอนกระทู้หอมในแปลงจำนวน 49, 71, 52, 46, 71 และ 41 ตัวต่อ 20 กอ ตามลำดับ หลังจากการพ่นสารทดลองครั้งแรก พบหนอนกระทู้หอมจำนวน 11, 9, 8, 7, 2 และ 23 ตัวต่อ 20 กอ หลังพ่นสารทดลองครั้งที่ 2 พบหนอนกระทู้หอมจำนวน 6, 5, 3, 1, 1 และ 0 ตัวต่อ 20 กอ ตามลำดับ ก่อนการพ่นสารทดลองครั้งที่ 4 พบหนอนกระทู้หอม จำนวน 0, 0, 1, 0, 1 และ 1 ตัวต่อ 20 กอ ตามลำดับ