คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย B. thuringiensis - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=27)
+--- เรื่อง: การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย B. thuringiensis (/showthread.php?tid=1759)การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย B. thuringiensis - doa - 08-09-2016

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ที่ผลิตด้วยวิธีการมาตรฐานและวิธีการผลิตแบบพื้นบ้าน
อิศเรส เทียนทัด, อัจฉรา ตันติโชดก และสมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ทำการเลี้ยงเชื้อ Bt ด้วยวิธีการผลิตแบบพื้นบ้านโดยใช้ถังพลาสติกขนาด 20 ลิตร เป็นภาชนะเลี้ยง ใช้ปั๊มลมขนาดเล็กสำหรับผลิตอากาศลงในถังซึ่งกรองอากาศด้วย air filter ขนาด 0.2 ไมโครเมตร และใช้นมถั่วเหลือง (ไวตามิลค์) เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยนำมาผสมน้ำในอัตราน้ำ 15 ลิตรต่อนมถั่วเหลือง 1 ลิตร ทำการตรวจนับโคโลนี และตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ชนิดอื่น หลังจากเลี้ยงเชื้อไปแล้ว 48 ชั่วโมง ทำการทดลองผลิต 4 ครั้ง พบว่า ในการผลิตครั้งที่ 1 มีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ 1 ชนิด และมีปริมาณมากจนเชื้อ Bt ไม่สามารถเจริญเติบโตจนมีจำนวนมากพอที่จะหาปริมาณเชื้อได้ ในการผลิตครั้งที่ 2 มีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ 2 ชนิด ได้เชื้อ Bt 7.74 x 10(4) cfu/ml ในการผลิตครั้งที่ 3 มีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ 2 ชนิด ได้เชื้อ Bt 2.08 x 10(4) cfu/ml และในการผลิตครั้งที่ 4 มีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ 2 ชนิด ได้เชื้อ Bt 9.65 x 10(3) cfu/ml และเมื่อนำเชื้อ Bt ที่ผลิตได้มาทำการทดสอบประสิทธิภาพกับหนอนกระทู้หอมวัยที่ 2 พบว่า เชื้อ Bt ที่ผลิตได้ไม่สามารถทำให้หนอนตายได้