คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ประสิทธิภาพสารสกัดสะเดา น้ำมันปิโตรเลียม และสารฆ่าแมลง ในการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=27)
+--- เรื่อง: ประสิทธิภาพสารสกัดสะเดา น้ำมันปิโตรเลียม และสารฆ่าแมลง ในการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง (/showthread.php?tid=1761)ประสิทธิภาพสารสกัดสะเดา น้ำมันปิโตรเลียม และสารฆ่าแมลง ในการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง - doa - 08-09-2016

ประสิทธิภาพสารสกัดสะเดา น้ำมันปิโตรเลียม และสารฆ่าแมลง ในการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในหน่อไม้ฝรั่ง
อุราพร หนูนารถ, สมรวย รวมชัยอภิกุล และชลิดา อุณหวุฒิ
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ดำเนินการทดลองที่แปลงหน่อไม้ฝรั่งของเกษตรกร ที่ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ำ 8 กรรมวิธี ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 พ่น thiamethoxam อัตรา 5 กรัม/น้ำ20ลิตร, กรรมวิธีที่ 2 พ่น carbosulfan อัตรา 50 มล./น้ำ20ลิตร, กรรมวิธีที่ 3 พ่น malathion 57% อัตรา20มล./น้ำ20ลิตร, กรรมวิธีที่ 4 พ่นสารสกัดสะเดา อัตรา 100 ppm., กรรมวิธีที่ 5 พ่น etofenprox อัตรา 50 มล./น้ำ20ลิตร, กรรมวิธีที่ 6 พ่นน้ำมันปิโตรเลียม SK 99 อัตรา 50 มล./น้ำ20ลิตร, กรรมวิธีที่ 7 พ่น chlorpyrifos/cypermethrin อัตรา 40 มล./น้ำ20ลิตร และกรรมวิธีไม่พ่นสารทดลอง วิธีปฏิบัติการทดลอง ในแปลงปลูกหน่อไม้ฝรั่งของเกษตรกร ในพื้นที่ 1 ไร่ ขนาดแปลงย่อย 30 ตารางเมตร ปฏิบัติดูแลแปลงปลูกหน่อไม้ฝรั่งตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร เริ่มปฏิบัติการทดลองตามกรรมวิธีเมื่อพบการระบาดเข้าทำลายของเพลี้ยแป้ง 20 % และทำการพ่นสารทดลองทุก 7 วัน โดยใช้อัตราการพ่นสาร 100 ลิตร/ไร่ ดำเนินการตรวจนับจำนวนเพลี้ยแป้ง จำนวน 10 กอ/แปลงย่อย พร้อมทั้งบันทึกอาการเป็นพิษต่อพืช แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ แต่เนื่องจากเกิดปัญหาการระบาดของโรคต้นไหม้ในหน่อไม้ฝรั่ง และการระบาดของเพลี้ยแป้งไม่ถึง 20 % จึงไม่สามารถดำเนินการทดลองตามแผนได้