คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ประสิทธิภาพแบคทีเรีย ไวรัส และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัด หนอนกระทู้หอมในหน่อไม้ฝรั่ง - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=27)
+--- เรื่อง: ประสิทธิภาพแบคทีเรีย ไวรัส และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัด หนอนกระทู้หอมในหน่อไม้ฝรั่ง (/showthread.php?tid=1762)ประสิทธิภาพแบคทีเรีย ไวรัส และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัด หนอนกระทู้หอมในหน่อไม้ฝรั่ง - doa - 08-09-2016

ประสิทธิภาพแบคทีเรีย ไวรัส และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัด หนอนกระทู้หอมในหน่อไม้ฝรั่ง
อุราพร หนูนารถ, สมรวย รวมชัยอภิกุล และทวีศักดิ์ ชโยภาส
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ประสิทธิภาพแบคทีเรีย ไวรัส และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้หอมเพื่อทดแทนสารเฝ้าระวังในหน่อไม้ฝรั่ง เตรียมอุปกรณ์การทดลอง และดำเนินการทดลองตามแผนการปฏิบัติงานทดลอง ที่แปลงหน่อไม้ฝรั่งของเกษตรกร อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 8 กรรมวิธี 3 ซ้ำ เริ่มทำการพ่นสารทดลองตามกรรมวิธีเมื่อพบหนอนกระทู้หอมระบาดเกิน 1 ตัว/กอ จากผลการทดลองพบว่า spinosad 12%SC มีแนวโน้มว่ามีประสิทธภาพดีที่สุดในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้หอม และเตรียมดำเนินการทดสอบซ้ำในปี พ.ศ. 2553