คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การศึกษาวิธีการป้องกันกำจัดของแมลงศัตรูเห็ดที่สำคัญ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=27)
+--- เรื่อง: การศึกษาวิธีการป้องกันกำจัดของแมลงศัตรูเห็ดที่สำคัญ (/showthread.php?tid=1764)การศึกษาวิธีการป้องกันกำจัดของแมลงศัตรูเห็ดที่สำคัญ - doa - 08-09-2016

การศึกษาวิธีการป้องกันกำจัดของแมลงศัตรูเห็ดที่สำคัญ
อุราพร หนูนารถ, สัญญาณี ศรีคชา, เทวินทร์ กุลปิยะวัฒน์ และพฤทธิชาติ ปุณวัฒโท
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ในปี พ.ศ. 2552 ดำเนินการทดลองในโรงเพาะเห็ดที่เกษตรกลางบางเขน โดยนำก้อนเชื้อที่หยอดเชื้อแล้ว เชื้อเดินประมาณ 25 % เข้าไปในโรงเรือน ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพสารในการป้องกันแมลงศัตรูเห็ด ในระยะบ่มก้อนเชื้อโดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ำ 8 กรรมวิธีคือ สารสกัดจากสะเดา (สะเดาไทย) อัตรา 200 มล./น้ำ 20 ลิตร, Diflubenzuron (Dimilin) อัตรา 30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร, ไส้เดือนฝอย Steinerma carpocapsae 1 ซอง/น้ำ 2 ลิตร, คาร์บาริล (Sevin 85 wp) อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร, คาร์โบซัลแฟน (Posses 20%EC) อัตรา 60 มล./น้ำ 20 ลิตร, เบต้าไซฟลูทริน (Folitec 2.5%EC) อัตรา 40 มล./น้ำ 20 ลิตร, สปินโนแซด (Success 120 SC) อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร และกรรมวิธีไม่พ่นสารทดลองพบว่า Diflubenzuron (Dimilin) อัตรา 30 กรัม/น้ำ 2 0 ลิตร มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันในระยะบ่มก้อนได้ดีและเตรียมดำเนินการทดสอบซ้ำในปี พ.ศ. 2553