คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ศึกษาและพัฒนาวิธีการพ่นสารเพื่อป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนสในมะม่วง - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=27)
+--- เรื่อง: ศึกษาและพัฒนาวิธีการพ่นสารเพื่อป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนสในมะม่วง (/showthread.php?tid=1792)ศึกษาและพัฒนาวิธีการพ่นสารเพื่อป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนสในมะม่วง - doa - 08-09-2016

ศึกษาและพัฒนาวิธีการพ่นสารเพื่อป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนสในมะม่วง
ดำรง เวชกิจ, จีรนุช เอกอำนวย, พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท, สรรชัย เพชรธรรมรส และสิริวิภา พลตรี
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ทำการทดลองพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช azoxystrobin (Amistar 25%SC) อัตราเนื้อสารบริสุทธ์ 1 กรัม/ต้น ด้วยเครื่องพ่นสารแบบ Airblast อัตราพ่น 4, 5, 6 ลิตร/ต้น และเครื่องยนต์พ่นสารแบบแรงดันน้ำสูงอัตราพ่น 8 ลิตร/ต้น พ่นกับมะม่วงที่มีความสูง 3.5 - 3.80 เมตร ความกว้างทรงพุ่ม 5.00 - 5.60 เมตร ทำการพ่นสารทุก 7 วัน จำนวน 4 ครั้ง จากการทดลองพบว่า การพ่นด้วยเครื่องพ่นสาร Airblast อัตรา 4 - 6 ลิตร/ต้น ให้ผลดีเช่นเดียวกับการพ่นด้วยเครื่องยนต์พ่นสารแบบแรงดันน้ำสูงอัตราพ่น 8 ลิตร/ต้น หลังเก็บเกี่ยว 3, 7, 10 และ 14 วัน เพื่อให้การป้องกันและกำจัดโรคแอนแทรคโนสมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จำเป็นต้องศึกษาจังหวะของการพ่นให้เหมาะสม โดยเฉพาะการพ่นในช่วงที่มะม่วงเริ่มแทงช่อดอก