คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ศึกษาการใช้และประเมินประสิทธิภาพศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=27)
+--- เรื่อง: ศึกษาการใช้และประเมินประสิทธิภาพศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว (/showthread.php?tid=1796)ศึกษาการใช้และประเมินประสิทธิภาพศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว - doa - 08-09-2016

ศึกษาการใช้และประเมินประสิทธิภาพศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว
ประภัสสร เชยคำแหง, รุจ มรกต, รจนา ไวยเจริญ และอัมพร วิโนทัย
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การประเมินความเสียหายของใบมะพร้าวทางใบที่ 1 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 - ธันวาคม 2552 พบว่า 60 - 70 % ของใบมะพร้าวในทุกแปลงทดลองไม่พบรอยทำลายเพิ่มขึ้น ประเมินประชากรแมลงดำหนามมะพร้าว ประเมินประสิทธิภาพแตนเบียนปล่อยแตนเบียน 24 มิ.ย 2551 เริ่มพบมัมมี่ (แตนเบียน) กันยายน 2551