คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการใช้และผลิตเครื่องเก็บถั่วเขียว - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=5)
+--- เรื่อง: สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการใช้และผลิตเครื่องเก็บถั่วเขียว (/showthread.php?tid=1799)สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการใช้และผลิตเครื่องเก็บถั่วเขียว - doa - 10-05-2016

สำรวจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการใช้และการผลิตเครื่องเก็บเกี่ยวถั่วเขียว
สาทิส เวณุจันทร์, คนึงศักดิ์ เจียรนัยกุล, ทองหยด จีราพันธ์, มงคล ตุ่นเฮ้า, ทรงยศ จันทรมานิตย์, อนุชา เชาว์โชติ และมานพ คันธามารัตน์

          จากข้อมูลการสำรวจ แปลงผลิตถั่วเขียวในประเทศไทยมีการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในเกือบทุกขั้นตอน ยกเว้นการเก็บเกี่ยวส่วนใหญ่ยังใช้คนเก็บทีละฝักและนวดเป็นเมล็ดโดยใช้เครื่องนวด ทำให้ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการเก็บเกี่ยว 2,437 บาทต่อไร่ ประมาณเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด บางครั้งมีการสูญเสียจากการขาดแรงงานเก็บเกี่ยวในกลางและปลายฤดู เพื่อลดปัญหาดังกล่าว จึงมีการดัดแปลงเครื่องเกี่ยวนวดข้าวมารับจ้างในราคาค่าเกี่ยว 500 - 600 บาทต่อไร่ ต่ำกว่าการใช้คนประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อจำกัด