คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันนำเข้าจากต่างประเทศ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันนำเข้าจากต่างประเทศ (/showthread.php?tid=180)การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันนำเข้าจากต่างประเทศ - doa - 11-02-2015

การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันนำเข้าจากต่างประเทศ
สุรพล ยินอัศวพรรณ, ณัฏฐพร อุทัยมงคล และชลธิชา รักใคร่
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ศัตรูพืชที่เข้าทำลายปาลมน้ำมันมีไม่น้อยกว่า 130 ชนิด จัดเป็นแมลง 62 ชนิด ไร 4 ชนิด วัชพืช 23 ชนิด ไส้เดือนฝอย 6 ชนิด เชื้อรา 22 ชนิด ไวรอยด์ 1 ชนิด สัตว์ศัตรูพืช 12 ชนิด จากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดในห้องปฏิบัติการกับเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันนำเข้าจากสาธารณรัฐคอสตาริกา เบนิน และปาปัวนิวกีนี โดยสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ปาลมน้ำมันนำเข้า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 - ธันวาคม 2554 ทุกครั้งที่นำเข้า จากปริมาณนำเข้ารวม 2,250,466 เมล็ด ทำการตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต้นด้วยตาเปล่าและตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่า เมล็ดพันธุ์ปาลมน้ำมันนำเข้ามีสี เมล็ดสมบูรณ์ ไม่พบร่องรอยการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชหรือเชื้อโรคพืช เมล็ดพันธุ์บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์สะอาด ปิดมิดชิด จากการตรวจสอบสุขภาพกับเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Blotter method และ Dilution plate technique ไม่พบแบคทีเรีย พบเชื้อราที่ไม่ใช่สาเหตุของโรคพืช เมื่อนำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกสังเกตอาการของโรคในโรงเรือน (Seedling symptom test) ยังไม่พบอาการผิดปกติที่เกิดจากเชื้อโรคศัตรูพืช