คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือแปรรูปและอุปกรณ์ในการผลิตแป้งถั่วเขียวเพื่อใช้ผลิตวุ้นเส้น - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=5)
+--- เรื่อง: ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือแปรรูปและอุปกรณ์ในการผลิตแป้งถั่วเขียวเพื่อใช้ผลิตวุ้นเส้น (/showthread.php?tid=1800)ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือแปรรูปและอุปกรณ์ในการผลิตแป้งถั่วเขียวเพื่อใช้ผลิตวุ้นเส้น - doa - 10-05-2016

ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือแปรรูปและอุปกรณ์ในการผลิตแป้งถั่วเขียวเพื่อใช้ในการผลิตวุ้นเส้น
เวียง อากรชี, พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์, ปรีชา อานันท์รัตนกุล, นิวัติ อารวิล, อนุชา เชาว์โชติ, สุวิมล ถนอมทรัพย์, จิราลักษณ์ ภูมิไธสง และเชาวนาถ พฤทธิเทพ

          งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือแปรรูปเพื่อผลิตแป้งถั่วเขียวซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่จะเตรียมวัตถุดิบเพื่อนำไปผลิตเป็นวุ้นเส้น โดยเครื่องบดแป้งถั่วเขียวที่ออหแบบพัฒนาขึ้นนี้เป็นแบบ Pin mill มีขนาดจานบดเส้นผ่าศูนย์กลาง 240 มิลลิเมตร มีซี่ฟันบดเรียงเป็นวงกลมบนจานหมุน 3 แถว (Rotor) วางสลับกับซี่ฟันบดยึดอยู่กับที่ 2 แถว (Stator) จานบดหมุนด้วยความเร็ว 2,900 รอบต่อนาที มอเตอร์ต้นกำลัง 3 แรงม้า จากการทดสอบบดแป้งถั่วเขียวพบว่า อัตราการบด 300 กิโลกรัมต่อชั่วโมง แป้งถั่วเขียวที่ได้จากการบดมีความละเอียด 125 เมซ เมื่อนำไปแปรรูปผลิตเป็นวุ้นเส้นคุณภาพดีไม่แตกต่างจากการใช้วิธีบดแบบเดิมซึ่งใช้แรงงานคนในการบด